نویسنده = محمد حسین رامشت
تکوین ژئومرفولوژیک چاه نیمه ها

دوره 7، شماره 24، تیر 1395، صفحه 104-118

احسان عطایی کیا؛ علیرضا شهبازی؛ محمدحسین رامشت


محدودیّت ها و قابلیت های فرآیندهای ژئومورفیک در توسعه و برنامه ریزی شهر خرم آباد

دوره 4، شماره 11، خرداد 1392، صفحه 19-34

طیبه احمدی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ محمد حسین رامشت؛ اکبر مقصودی