نویسنده = ابوالقاسم امیراحمدی
تحلیل تنوع زمینی (ژئودایورسیتی) در محدوده کوه‌های بینالود

دوره 14، شماره 52، شهریور 1402، صفحه 41-24

10.22034/jargs.2023.373938.0

لیلا گلی مختاری؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ رحمان زندی؛ ملیحه گنجی نیا


بررسی نقش فرم و فرآیندهای ژئومورفولوژی دامنه‌های شمالی ارتفاعات کرکس در پراکنش سکونتگاه‌های انسانی

دوره 7، شماره 26، دی 1395، صفحه 38-23

علیرضا حمیدیان؛ علی شکاری بادی؛ ابوالقاسم امیراحمدی


بررسی تغییرات اپتیکی و بیوفیزیکی سطح زمین طی وقوع یک طوفان در منطقه خشک ( مطالعه موردی: جنوب شرق اصفهان و پلایای گاوخونی)

دوره 7، شماره 24، تیر 1395، صفحه 49-67

مهناز شیران؛ شهرام بهرامی؛ حامد ادب؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ ابولقاسم امیر احمدی


بررسی ویژگی های رویشگاهی گونه Stipagrostis pennata و عوامل خاکی موثر بر آن در اراضی ماسه ای دشت سبزوار

دوره 6، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 29-41

سید مهدی دلبری؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ اسماعیل فیله کش


بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار)

دوره 5، شماره 17، مهر 1393، صفحه 17-34

محمد سلمانی مقدم؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ فرزانه کاویان


انتخاب مدل مناسب از بین روش‌های آماری دومتغیره جهت پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در محیط GIS

دوره 5، شماره 15، خرداد 1393، صفحه 71-89

سیما پورهاشمی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ الهه اکبری


بررسی پدیده یخبندان و ارتباط آن با عملکرد محصول گردو و بادام استان کرمانشاه.

دوره 4، شماره 14، اسفند 1392، صفحه 51-69

محمد باعقیده؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ عیسی ارجی؛ جمال خواجوی


تعیین پتانسیل‌های اکوتوریسم کویر مزینان سبزوار با استفاده از مدل SWOT

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 57-75

ابوالقاسم امیر احمدی؛ محمد معتمدی راد؛ سیما پور هاشمی؛ هادی قرائی؛ زکیه آب باریکی