نویسنده = محمد علی زنگنه اسدی
تعیین ویژگی‌های ژئومورفولوژی و کاربری اراضی کانون‌های برداشت گردوغبار (مطالعه‌ی موردی: خراسان رضوی)

دوره 9، شماره 34، دی 1397، صفحه 14-24

سیما پورهاشمی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ سید مهدی صالحی


محدودیّت ها و قابلیت های فرآیندهای ژئومورفیک در توسعه و برنامه ریزی شهر خرم آباد

دوره 4، شماره 11، خرداد 1392، صفحه 19-34

طیبه احمدی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ محمد حسین رامشت؛ اکبر مقصودی


بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین

دوره 2، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 73-83

شهـرام بهـرامی‌؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ کاظـم بهـرامی