نویسنده = پیمان محمودی
میانگین گردش جوی منجر به یخبندان های فراگیر در ایران

دوره 7، شماره 24، تیر 1395، صفحه 86-103

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


طول دوره های خشک و پهنه بندی آن در ایران

دوره 4، شماره 13، آذر 1392، صفحه 85-106

پیمان محمودی؛ نادر پروین؛ جبار رضائی