نویسنده = حمید شایان
تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرآیند کارآفرینی روستایی (نمونه‌ی موردمطالعه: شهرستان فاروج)

دوره 12، شماره 45، مهر 1400، صفحه 58-77

محمدرضا دربان آستانه؛ حمید شایان؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمداله سجاسی قیداری


رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور

دوره 6، شماره 20، تیر 1394، صفحه 1-17

زهره صابونجی؛ جعفر جوان؛ حمید شایان؛ امیدعلی خوارزمی