نویسنده = علیرضا حمیدیان
بررسی نقش فرم و فرآیندهای ژئومورفولوژی دامنه‌های شمالی ارتفاعات کرکس در پراکنش سکونتگاه‌های انسانی

دوره 7، شماره 26، دی 1395، صفحه 38-23

علیرضا حمیدیان؛ علی شکاری بادی؛ ابوالقاسم امیراحمدی


پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent.

دوره 5، شماره 16، دی 1393، صفحه 53-39

جواد سدیدی؛ محمد کمانگر؛ هانی رضائیان؛ علیرضا حمیدیان؛ محمد باعقیده؛ حیدر آریانژاد


فقر روستایی در گستره جغرافیایی شهرستان سبزوار

دوره 4، شماره 13، آذر 1392، صفحه 69-83

علی رضا حمیدیان