نویسنده = شهرام بهرامی
بررسی تغییرات اپتیکی و بیوفیزیکی سطح زمین طی وقوع یک طوفان در منطقه خشک ( مطالعه موردی: جنوب شرق اصفهان و پلایای گاوخونی)

دوره 7، شماره 24، تیر 1395، صفحه 49-67

مهناز شیران؛ شهرام بهرامی؛ حامد ادب؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ ابولقاسم امیر احمدی


بررسی نقش ژئومورفولوژی در تراکم پوشش گیاهی در طاقدیس نواکوه

دوره 4، شماره 14، اسفند 1392، صفحه 83-101

شهرام بهرامی؛ کامران شایسته؛ سجاد بهرامی


بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین

دوره 2، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 73-83

شهـرام بهـرامی‌؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ کاظـم بهـرامی