نویسنده = زکیه آب باریکی
تعیین پتانسیل‌های اکوتوریسم کویر مزینان سبزوار با استفاده از مدل SWOT

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 57-75

ابوالقاسم امیر احمدی؛ محمد معتمدی راد؛ سیما پور هاشمی؛ هادی قرائی؛ زکیه آب باریکی


بررسی روندها و انگیزه‌های مهاجرت‌های درون‌شهری (مطالعه‌ی موردی: سبزوار)

دوره 3، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 43-61

یعقوب زنگنه؛ داوود سمیعی پور؛ سید‌هادی حسینی؛ زکیه آب باریکی