نویسنده = جعفر جوان
«فضای جغرافیایی چیست؟» درنگی بر سرشتِ فضای جغرافیایی، از چشم انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک

دوره 6، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 12-28

مجتبی صادقی؛ جعفر جوان؛ محمد رحیم رهنما


تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود

دوره 5، شماره 16، دی 1393، صفحه 37-15

مریم قاسمی؛ جعفر جوان؛ زهرا صابری


دیالکتیک فضای لوفور

دوره 4، شماره 12، تیر 1392، صفحه 1-17

جعفر جوان؛ سعید دلیل؛ محمد سلمانی مقدم