نویسنده = مرتضی میری
تأثیر سامانه‌های بندالی جو بر وقوع و استمرار دوره‌های خشک غرب و شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 101-119

حسن ذوالفقاری؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ الهه رشیدی ناصرخانی؛ مرتضی میری


ردیابی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران

دوره 3، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 63-81

قاسم عزیزی؛ مرتضی میری؛ سید امید نبوی