نویسنده = ابوالقاسم امیر احمدی
بررسی ظرفیت های گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 87-100

مریم بلالی؛ محمدرضا معین فرد؛ محمدرضا حامدی نیا؛ ابوالقاسم امیر احمدی