نویسنده = رضا قضاوی
مقایسه‌ی مدل‌های ریزمقیاس‌نمایی LARS-WG و SDSM در پیش‌بینی تغییرات دما و بارش تحت سناریوهایRCP

دوره 11، شماره 40، تیر 1399، صفحه 39-52

زهره زهیری؛ رضا قضاوی؛ ابراهیم امیدوار؛ علی اکبر داودی راد