نویسنده = عبدالحسین رضائی‌پور باغدر
ارزیابی شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردی: منطقه باغدر، یزد)

دوره 6، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 42-54

عبدالحسین رضائی‌پور باغدر؛ حسین بهرامی؛ جواد رفیع شریف آباذ؛ حسن خسروی