نویسنده = رسول میرعباسی نجف آبادی
تحلیل توأم ریسک خشک‌سالی‌های هواشناسی (مطالعه‌ی موردی: شرق ایران)

دوره 12، شماره 44، تیر 1400، صفحه 1-20

ذبیح‌اله خانی تملیه؛ حسین رضایی؛ رسول میرعباسی نجف‌آبادی


توسعه‌ی یک شاخص ترکیبی جدید (CDI) برای ارزیابی چندمتغیره خشک‌سالی‌های دشت شهرکرد

دوره 8، شماره 29، مهر 1396، صفحه 87-102

فرزانه اسدی آقبلاغی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ محمدعلی نصر اصفهانی؛ احمدرضا قاسمی دستگردی


تحلیل روند پارامترهای هیدرومتئورولوژیک چهار سد مهم جنوب‌غرب ایران

دوره 5، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 55-75

رضا زمانی؛ سجاد عبدالهی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی