نویسنده = کاظم علی آبادی
مدل‌سازی مکانی حساسیت کانون‌های گردوغبار به انتشار آن در شرق ایران با استفاده از مدل درخت رگرسیون تقویت‌شده BRT

دوره 10، شماره 35، فروردین 1398، صفحه 14-28

مهدی بروغنی؛ سیما پورهاشمی؛ مهدی زارعی؛ کاظم علی آبادی


بررسی تغییرات الگوهای خودهمبستگی فضایی دمای بیشینه‌ی ایران

دوره 6، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 86-104

کاظم علی آبادی؛ عباسعلی داداشی رودباری