نویسنده = ابوالفضل مشکینی
نووارگی و ماهیت تولیدِ فضای قدرت در ایران با تکیه بر آرای آنری لوفه‌ور

دوره 13، شماره 47، فروردین 1401، صفحه 14-27

ابوالفضل مشکینی؛ احمد زنگانه؛ الهام امیرحاجیلو


شهر-منطقه به‌مثابه بسط بافته‌ی شهری

دوره 10، شماره 36، تیر 1398، صفحه 1-15

سعید دلیل؛ ابوالفضل مشکینی؛ جعفر جوان