کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
پراکنش فضایی و زمانی رخداد آذرخش و روند تغییر آن

دوره 14، شماره 53، مهر 1402، صفحه 120-103

10.22034/jargs.2023.390318.1017

سمیه رفعتی؛ علیرضا صادقی نیا


پیش نگری عناصراقلیمی بر پایه سناریوهای وادشت تابشی در استان یزد

دوره 14، شماره 52، شهریور 1402، صفحه 23-1

10.22034/jargs.2023.385861.1015

اعظم السادات حسینی خضرآباد؛ عباسعلی ولی؛ امیرحسین حلبیان؛ محمد حسین مختاری


شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب تحت سناریوی RCP با استفاده از مدل SWAT (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی رودخانه‌ی میناب)

دوره 11، شماره 42، دی 1399، صفحه 43-57

فرشاد جوادی‌زاده؛ پرویز کردوانی؛ بهلول علیجانی؛ فریده اسدیان


واکاوی تغییرات دمای استان آذربایجان شرقی با رویکرد تغییر اقلیم با استفاده از مدل SDSM

دوره 11، شماره 41، مهر 1399، صفحه 44-58

عبدالرضا کاشکی؛ حسین ایمانی‌پور؛ مینا فیروزیزدی


مقایسه‌ی مدل‌های ریزمقیاس‌نمایی LARS-WG و SDSM در پیش‌بینی تغییرات دما و بارش تحت سناریوهایRCP

دوره 11، شماره 40، تیر 1399، صفحه 39-52

زهره زهیری؛ رضا قضاوی؛ ابراهیم امیدوار؛ علی اکبر داودی راد


انتخاب بهترین مدل تغییر اقلیم در برآورد متغیرهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بیرجند

دوره 10، شماره 37، مهر 1398، صفحه 68-78

مصطفی یعقوب زاده؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یوسف رمضانی؛ سیده عاطفه حسینی


شبیه‌سازی طولانی‌ترین طول دوره‌های خشک با رویکرد تغییر اقلیم در گستره‌ی ایران زمین

دوره 6، شماره 22، اسفند 1394، صفحه 18-33

سید کرامت هاشمی عنا؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی


شبیه سازی نمایه آسایش اقلیمی در استان خراسان رضوی تحت سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 5، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 95-112

ایمان بابائیان؛ آذر رضایی پور؛ زهرا آهنگرزاده


ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG

دوره 5، شماره 16، دی 1393، صفحه 55-71

برومند صلاحی؛ فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی


تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب با رویکرد عدم قطعیت مدلهای گردش عمومی جو

دوره 4، شماره 13، آذر 1392، صفحه 37-53

الهه قاسمی؛ ابراهیم فتاحی؛ ام السلمه بابایی


آشکارسازی اثر نوسانات بارش بر روانآب سطحی حوضه آبریز سرخس(کشف‌رود)

دوره 3، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 11-24

منوچهر فرج زاده؛ سعید رجایی نجف‌آبادی؛ یوسف قویدل رحیمی