کلیدواژه‌ها = پلایا
نقش پلایای طبس مسینا در ریزگردهای منطقه‌ی سیستان با تأکید بر نقش باد 120 روزه‌ سیستان

دوره 11، شماره 39، فروردین 1399، صفحه 52-65

ساحره عبداللهی؛ صمد فتوحی؛ محسن حمیدیان پور


شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری

دوره 2، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 21-36

منیژه قهرودی تالی؛ حسـن لشـگری؛ زهرا سـادات حسینی