کلیدواژه‌ها = عوامل اقتصادی
بررسی و تبیین مفهوم جهانی اندیشی و عوامل موثر بر آن

دوره 13، شماره 48، مرداد 1401، صفحه 78-58

10.22034/jargs.2023.373867.0

سیروس احمدی نوحدانی؛ ریحانه صالح آبادی