کلیدواژه‌ها = شهر فشرده
شناسایی و اولویت‌بندی محرک‌های بهره‌گیری از شهر فشرده (مطالعه‌ی موردی: شهر اهواز)

دوره 12، شماره 45، مهر 1400، صفحه 36-57

محمود آروین؛ احمد پوراحمد؛ کرامت‌اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی


تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان)

دوره 7، شماره 26، دی 1395، صفحه 22-1

احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ کرامت الله زیاری؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ ابوذر وفایی