کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
ارتباط تغییر ضریب رواناب سطحی با تغییر کاربری/پوشش اراضی حوضه سامیان استان اردبیل

دوره 14، شماره 51، اردیبهشت 1402، صفحه 41-24

10.22034/jargs.2023.373960.0

هادی ایزدی فرد؛ سعید راثی نظامی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ حسن خاوریان


تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران)

دوره 5، شماره 17، مهر 1393، صفحه 87-100

پیمان حیدریان؛ کاظم رنگزن؛ سعید ملکی؛ ایوب تقی زاده