کلیدواژه‌ها = شهر سبزوار
ارزیابی الگوی اختلاط کاربری زمین در محلات شهر سبزوار

دوره 6، شماره 22، اسفند 1394، صفحه 34-53

محمدرضا پورمحمدی؛ میر ستار صدر موسوی؛ سعید حسین آبادی


تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار

دوره 2، شماره 6، دی 1390، صفحه 15-32

سید‌هادی ‌حسینی؛ حسین کریم‌زاده؛ محمد میره