کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی
بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژی بر توسعه فیزیکی شهر شهرضا

دوره 14، شماره 52، شهریور 1402، صفحه 115-97

10.22034/jargs.2023.373967.0

سمانه قرقانی پور؛ علی شهریار؛ محمد شریفی پیچون


تعیین ویژگی‌های ژئومورفولوژی و کاربری اراضی کانون‌های برداشت گردوغبار (مطالعه‌ی موردی: خراسان رضوی)

دوره 9، شماره 34، دی 1397، صفحه 14-24

سیما پورهاشمی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ سید مهدی صالحی


بررسی نقش فرم و فرآیندهای ژئومورفولوژی دامنه‌های شمالی ارتفاعات کرکس در پراکنش سکونتگاه‌های انسانی

دوره 7، شماره 26، دی 1395، صفحه 38-23

علیرضا حمیدیان؛ علی شکاری بادی؛ ابوالقاسم امیراحمدی


ارزیابی ژئومورفوسایت های شهرستان نیشابور با استفاده از مدل پرییرا

دوره 6، شماره 20، تیر 1394، صفحه 18-33

سیاوش شایان؛ فاطمه زهرا هاشمی؛ هدیه دهستانی


بررسی تاثیر شاخص های ژئومورفولوژیکی نواحی خشک و بیابانی بر تحرکات و فعالیت‌های نیروهای نظامی

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 21-37

ابراهیم مقیمی؛ بهروز بهرام آبادی؛ اعظم داودی


بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین

دوره 2، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 73-83

شهـرام بهـرامی‌؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ کاظـم بهـرامی