کلیدواژه‌ها = شهر مشهد
تحلیلی بر کمبودها و توزیع فضایی بوستان‌های شهری مشهد

دوره 14، شماره 51، اردیبهشت 1402، صفحه 135-114

10.22034/jargs.2023.377579.0

فرزانه رزاقیان؛ حسین آقاجانی


بررسی تأثیر شدت کاربری زمین بر پایداری زیست‌محیطی حمل‌ونقل در شهر مشهد

دوره 8، شماره 29، مهر 1396، صفحه 1-16

فهیمه عبادی نیا؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمدرحیم رهنما؛ امیدعلی خوارزمی


تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود

دوره 5، شماره 16، دی 1393، صفحه 37-15

مریم قاسمی؛ جعفر جوان؛ زهرا صابری