کلیدواژه‌ها = بیابان‌زایی
مدل‌سازی کیفیت خاک مناطق بیابانی رشتخوار تحت تأثیر تاغکاری با استفاده از تحلیل‌های آماری چند‌متغیره

دوره 7، شماره 23، فروردین 1395، صفحه 96-108

کاظم نصرتی؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ سلمان زارع؛ رویا ذوالفقاری