کلیدواژه‌ها = GIS
ارزیابی برآورد رسوب حوضه آبریز شهرچای میانه با استفاده از مدل های EPM و Fournier در محیط GIS

دوره 7، شماره 23، فروردین 1395، صفحه 82-95

محمدحسین رضایی مقدم؛ صغری اندریانی؛ محمدرضا نیکجو؛ ابوالفضل مختاری اصل


انتخاب مدل مناسب از بین روش‌های آماری دومتغیره جهت پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در محیط GIS

دوره 5، شماره 15، خرداد 1393، صفحه 71-89

سیما پورهاشمی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ الهه اکبری