کلیدواژه‌ها = استان یزد
پیش نگری عناصراقلیمی بر پایه سناریوهای وادشت تابشی در استان یزد

دوره 14، شماره 52، شهریور 1402، صفحه 23-1

10.22034/jargs.2023.385861.1015

اعظم السادات حسینی خضرآباد؛ عباسعلی ولی؛ امیرحسین حلبیان؛ محمد حسین مختاری


شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه‌ی موردی: استان یزد)

دوره 9، شماره 33، مهر 1397، صفحه 37-52

صدیقه بهزادی؛ محمدرحیم رهنما؛ جعفر جوان؛ علی اکبر عنابستانی