کلیدواژه‌ها = مزینان سبزوار‌
تعیین پتانسیل‌های اکوتوریسم کویر مزینان سبزوار با استفاده از مدل SWOT

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 57-75

ابوالقاسم امیر احمدی؛ محمد معتمدی راد؛ سیما پور هاشمی؛ هادی قرائی؛ زکیه آب باریکی