کلیدواژه‌ها = تحلیل فرم و فرایند
تکوین ژئومرفولوژیک چاه نیمه ها

دوره 7، شماره 24، تیر 1395، صفحه 104-118

احسان عطایی کیا؛ علیرضا شهبازی؛ محمدحسین رامشت