کلیدواژه‌ها = پرارتفاع جنب حاره
کم‌فشارهای گرمایی فلات ایران

دوره 11، شماره 41، مهر 1399، صفحه 93-113

قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ سمانه نگاه؛ نیما فریدمجتهدی