کلیدواژه‌ها = LARS-WG
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG

دوره 5، شماره 16، دی 1393، صفحه 55-71

برومند صلاحی؛ فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی