کلیدواژه‌ها = سبزوار
تحلیل مطلوبیت مسکن از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: شهرک اندیشه،شهر سبزوار)

دوره 9، شماره 31، فروردین 1397، صفحه 43-56

جواد جمال آبادی؛ مهدی زنگنه؛ فرشید روحی؛ زهرا حبیب زاده


تحلیلی بر نقش سیاست‌های زمین شهری بر رشد پراکنده شهری(مطالعه موردی: سبزوار)

دوره 8، شماره 30، دی 1396، صفحه 45-60

فاطمه رحیمی؛ یعقوب زنگنه؛ مهدی زنگنه


سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار)

دوره 7، شماره 26، دی 1395، صفحه 72-54

عارف شاهی آقبلاغی؛ یعقوب زنگنه؛ حسن خدابنده لو؛ عباس درودی نیا


بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار)

دوره 5، شماره 17، مهر 1393، صفحه 17-34

محمد سلمانی مقدم؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ فرزانه کاویان


فقر روستایی در گستره جغرافیایی شهرستان سبزوار

دوره 4، شماره 13، آذر 1392، صفحه 69-83

علی رضا حمیدیان


بررسی روندها و انگیزه‌های مهاجرت‌های درون‌شهری (مطالعه‌ی موردی: سبزوار)

دوره 3، شماره 7، فروردین 1391، صفحه 43-61

یعقوب زنگنه؛ داوود سمیعی پور؛ سید‌هادی حسینی؛ زکیه آب باریکی