کلیدواژه‌ها = مشارکت
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن

دوره 2، شماره 3، فروردین 1390، صفحه 101-118

محمـود فـال سلیمـان؛ بهاره چکشی