کلیدواژه‌ها = گردشگری
تبیین فضایی خوشه های گردشگری با تاکید بر کسب و کارهای کوچک روستایی در ناحیه طبس

دوره 13، شماره 50، اسفند 1401، صفحه 39-17

10.22034/jargs.2023.373969.0

محمود مرادی؛ بتول بهادرانی؛ محمود ضیایی؛ فرحناز اکبراقلی


ارائه‌ی مدل درآمدزایی پایدار شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری (با استفاده از رویکرد فراترکیب)

دوره 10، شماره 38، دی 1398، صفحه 93-71

محمد آقازاده؛ محمد میره‌ای؛ علیرضا استعلاجی؛ علی توکلان