تبار تاریخی فرآیند جهانی شدن

نویسندگان

چکیده

جهانی شدن، امروزه با روند رو به رشد خود، چنان ابهامی بر سر روشنگری نقطه‌ی‌ عزیمت تاریخی این همه دگرگشت و تحول آفریده که تا این لحظه تقریرِ مبدأیی دقیق از آن مقدور و میسور نگشته است. این مقاله بر آن است که جهانی شدن را به جای تفسیر از منظر یک نگرش خطی و تدریجی، با تکیه بر فلسفه تبارشناسی میشل فوکو و تأکید بر گسست و پیوست‌های مکرر در سیر غیرخطی تاریخ مورد بررسی و مداقه قرار دهد. در این راستا میزان تعلق جهانی شدن به دوره‌های مدرنیته و پسامدرنیته را از زبان نظریه‌پردازان مختلف ارزیابی نموده و در فرجام، شرایط بومی ایران را در پیوند با تبار تاریخی جهانی شدن تشریح کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical lineage of globalization process

چکیده [English]

Now a day, globalization with its increasing trend has created a major ambiguity on the enlightenment of historical departure point of the existing transformations so that determining a certain lineage for it, so far, has not been possible. This article aims to investigate the globalization based on Foku's genealogy and with emphasis on continual annexation and fragmentation in the non-linear Excursion of history, rather than interpreting of globalization based on a linear and gradual approach. So, to evaluate the relationships between globalization and modernity or post-modernity in this paper, some of theories have been assessed and indigenous statuses of Iran have explained in order to historical lineage of globalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genealogy
  • globalization
  • modernity
  • Post-modernity