اخبار و اعلانات

تغییر فرمت مقالات

قابل توجه کاربران محترم نشریه «مطالعات جغرافیایی مناطق خشک» با توجه به تغییر فرمت نگارش مقالات از نویسندگان محترم درخواست می‌شود حتماً مقالات خود را در قالب فرمت جدید نشریه تدوین و ارسال نمایند. به مقالاتی که فرمت نشریه را رعایت نکرده باشند، ترتیب اثر داده نشده و وارد مراحل بررسی بعدی نخواهد شد. 

مطالعه بیشتر