بررسی سرقت علمی

در این نشریه به منظور حصول اطمینان از صحت مالکیت، عدم تشابه مقالات ارسالی با سایر مقالات و پیشگیری از سرقت علمی، تمامی مقالات ارسالی به نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط سامانه همیاب سیناوب، کنترل می‌گردد.