تحلیلی بر عوامل مؤثر در عدم استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار در روستاهای ایران

نویسندگان

چکیده

توسعه فناوری‌های جدید آبیاری یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای توسعه‌ی کشاورزی و افزایش تولیدات است که با توجه به محدودیت جدّی منابع آب در کشور به عنوان مسأله‌ایی مهم مطرح است. از این‌رو هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار در مناطق روستایی است که به صورت مطالعه‌ی موردی در شهرستان ازنا آن‌جام گرفته است. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی ـ تحلیلی و همبستگی بوده که با استفاده از جمع‌آوری آمار و اطلاعات از طریق روش‌های میدانی آن‌جام شده است. سرپرستان خانوارهایی که از سیستم‌های آبیاری تحت فشار استفاده نکرده‌اند جامعه آماری تحقیق حاضر را در بر می‌گیرند که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 212 نفر از بین آن‌ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب گردید. هم‌چنین آزمون پیش آهنگی، برای بهدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه آن‌جام گرفت که ضریب اطمینان آلفای کرونباخ آن بیش از 91/0 بهدست آمد. نتایج حاصل از طریق تجزیه و تحلیل‌های آماری در نرم افزار SPSS نشان می‌دهد که تقطیع و پراکندگی اراضی کشاورزان، مهم‌ترین مانع در توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار بوده است. هم‌چنین یافته‌ها حاکی از آن است که سه عامل ساختاری، اقتصادی ـ اجتماعی و طبیعی 10/66 درصد از واریانس متغیرها را تبیین می‌کند که در این راستا توسعه‌ی کمی و کیفی برنامه‌های آموزشی ـ ‌ترویجی و بالا بردن اطلاعات و آگاهی کشاورزان،‌ تربیت مروجان آگاه از مسائل سیستم‌های آبیاری تحت فشار و تشویق کشاورزان منطقه، با حمایت‌های مالی و اعطای آسان‌تر تسهیلات بانکی، در راستای مشارکت هرچه بیش‌تر در یکپارچه‌سازی اراضی، از جمله پیشنهادهایی هستند که براساس نتایج تحقیق ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of determinants for non-usage of pressurizes irrigation systems in Iran villages (Case study: Rural regions of Azna township)

نویسنده [English]

  • محمد رضا بسحاق
چکیده [English]

Development of new irrigation technologies is one of the most important solutions for agricultural development and increasing production which is discussed as an important issue of country due to serious constraint on water resources. Thus the main objective of this research is to study the development constraints of pressurize irrigation systems in Rural regions which are induced as a case study in Azna village. The research method in this study is analytic-descriptive and interrelated which its data collection was through field methods. The family parents who did not use under pressure irrigation systems constitute the statistical social of current study and from them a sample of 212 individuals were collected using tier sampling and the required data was collected using valid questioner as the main data collection device. Also, the scout test was conducted in order to obtain validity coefficient in which the validity coefficient of Cronbach Alpha was more that 0.91 . The results from statistical analysis in SPSS software show that sectioning and separation of agricultural lands, is the main obstacle in pressurize irrigation systems. Also findings show that three elements of constitutional, economics and sociality and nature account for 66/10 percent of variables variance which in this regard the quantity and quality development of training programs and improving awareness and knowledge of agricultures, training aware instructors about under pressure irrigation systems and inspiring regional agricultures using financial support and providing more facilitation for bank services are in order to increase participation in integrating lands, including suggestions that are based on research results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Development
  • pressurize irrigation systems
  • Rural regions of Azna township