برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای

نویسندگان

چکیده

برآورد حداکثر بارش محتمل، از جمله تحقیقاتی است که در طراحی سازه‌های بزرگ آبی، به‌‌خصوص سدها، مورد توجه هیدرولوژیست‌هاست. در این پژوهش، به منظور برآورد حداکثر بارش محتمل در سطح حوضه آجی‌چای، از روش سینوپتیکی استفاده شده است. بدین منظور داده‌های هواشناسی مربوط به 40‌ ایستگاه سینوپتیک، کلیماتولوژی و باران‌سنجی مربوط به سازمان هواشناسی و شرکت تماب در یک دوره 30 ساله اخذ گردیده، پس از تکمیل و بازسازی مورد استفاده قرار گرفته است. هم‌چنین داده‌های تراز‌های فشار 850 و500 هکتوپاسکال از سایت مرکز ملی پیش بینی محیطی و مرکز ملی مطالعات جوی سازمان هواشناسی آمریکا اخذ گردیده و نقشه‌های سینوپتیکی مربوطه با استفاده از نرم‌افزار Grads تولید و مورد تحلیل قرار گرفتند. در این تحقیق، از فشار و دمای سطح 500 هکتوپاسکال به عنوان نماینده تراز میانی جو و از رطوبت و باد سطح 850 هکتوپاسکال برای تحلیل تغذیه رطوبت سیستم استفاده شده است. هم‌چنین نقشه‌های همباران برای توفان‌های منتخب با استفاده از GIS ترسیم و منحنی‌های عمق ـ مساحت ـ مدت هر یک از توفان‌ها تعیین شدند. در نهایت، مقدار حداکثر بارش محتمل در تداوم‌های 24، 48 و 72 ساعته مربوط به توفان‌های منتخب برآورد گردید، به‌گونه‌ای که پی‌ام‌پی 24 ساعته برای حوضه آجی‌چای در دوره‌های بازگشت 50 و 100 ساله به ترتیب 1/68 و 1/75 میلی‌مت ر، پی‌ام‌پی 48 ساعته در دوره‌های 50 و 100 ساله به ترتیب 5/84 و 9/103 میلی‌متر و پی‌ام‌پی 72 ساعته در این دو دوره به ترتیب 9/103 و 7/128 میلی‌متر تخمین زده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Probable Maximum Precipitation by using Synoptic Method

چکیده [English]

Estimation of probable maximum precipitation (PMP) is recognized as practical researches in which is taking into consideration by hydrologists in relation to designing the great structures of hydraulic in particular dams. In this study, synoptic method is used in order to estimate probable maximum precipitation in the Ajichai catchment. The meteorological data related from 40 synoptic and climatology stations have been used during the period of 30 years. The date was obtained from Meteorological Organization and Tamab Company, then the missing values was estimated. Also the pressure date of 850-hpa and 500-hpa was collected from National Centers for Environmental Prediction and National Center for Atmospheric Research belong to the Meteorological Organization of the United State of America. In this paper, the researchers used the 500-hpa temperature and pressure data as a representative for atmosphere middle-levels moisture and streams flow of 850-hpa for analyzing the system’s humidity. Isohyets maps, in continued, produced by GIS for the selected storms and determined Depth-Area-Duration curves for each storms. In the end, the amounts of PMP estimated for 24-48-72 hours durations related to the selected storms. So that PMP was estimated for 24 hour in Ajichai catchment during period 50 and 100 years respectively, 68/1 and 75/1 mm, PMP for 48 hour respectively, 84/5 and 103/9, PMP for 72 hour, respectively, 103/9 and 128/7 mm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probable Maximum Precipitation
  • synoptic method
  • severe storms
  • Ajichai Catchment