تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع طوفان‌های شدید با استفاده از روش

نویسندگان

چکیده

حدود 90 درصد از بلایای طبیعی که در جهان رخ می‌دهند در ارتباط با عوامل اقلیمی است و در میان آن‌ها، طوفان‌ها بعد از سیل، حدود 30 درصد از سهم این بلایا را به خود اختصاص می‌دهد. این پدیده یکی از مخاطره آمیزترین بلایای طبیعی است که منشأ اقلیمی داشته و همه ساله خسارات مالی و جانی جبران‌ناپذیری را تحمل می‌نماید. منطقه سیستان یکی از مناطق طوفان‌خیز است که در جنوب -شرق ایران و در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. به منظور بررسی آماری طوفان‌های با سرعت مساوی و بیشتر از m/s 24 (پایه طوفان در مقیاس بیوفورت) و پیش‌بینی احتمال وقوع طوفان‌های شدید به روش تجزیه و تحلیل سری‌های جزئی (Partial series)، از داده‌‌های بادسنجی ایستگاه سینوپتیک زابل طی یک دوره آماری 30 ساله (1388-1359) استفاده گردید. صحت و همگنی داده‌ها با استفاده از آزمون دنباله‌ها (RunTest) تأیید شد. از میان داده‌های ثبت شده در طول دوره آماری، 162 روز طوفانی مشاهده شد. بیشترین روزهای طوفانی مربوط به سال 1362 با 64 روز طوفانی است. در کل سه مورد از طوفان‌ها، دارای سرعت بیشینه m/s 40 (km/h144) بوده که بیانگر شدت طوفان‌ها در منطقه سیستان می‌باشد. فصل تابستان و تیرماه از بیش‌ترین و فصل زمستان و دی ماه از کمترین روزهای طوفانی فصلی و ماهانه برخوردار بودند.‌ترسیم گلطوفان سالانه و فصلی به کمک نرم‌افزار WRPLOT نشان داد جهت طوفان‌های چیره منطقه، شمال شمال غربی(NNW)، شمال (N) و شمال غربی (NW) می‌باشد. نتایج، احتمال وقوع شدیدترین طوفان‌های سیستان را در دوره‌های بازگشت مختلف پیش‌بینی می‌کند. احتمال وقوع بالاترین سرعت طوفان در یک دوره بازگشت صد ساله در سیستان، تا m/s 42 KM/H)151) پیش‌بینی می‌شود. بنابراین، در برنامه‌ریزی‌های محیطی و ایمن‌سازی سازه‌ها بایستی وقوع این مخاطره طبیعی را مدّ نظر قرار داد تا در صورت وقوع، خسارات وارده به حداقل ممکن کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical analysis and prediction of occurrence probability of violent

چکیده [English]

About 90 percent of natural calamities that occur in the world are related to climatic factors and among them storms after flood include 30 percent of these calamities. This phenomenon is one of the most perilous natural calamities that has a climatic origin and imposes irreparable financial and physical losses every year. Sistan which is one of the stormiest areas is located at the south east of Iran and the north of Sistan & Baluchestan Province. Anemometry date of synoptic from Sistan of zabol were used to analyze the storms of the velocity of 24 m/s and more statistically and also to predict the occurrence probability of violent storms by partial series analysis method during a 30 years period (1359-1388) and data accuracy and equality were identified by run test. Conclusion was obtained from statistical analysis showed that 162 stormy days of mentioned velocity have been observed in Sistan areas during the studied period. The years 1362 with 64 stormy days were with highest number of observations. Among storms, 3 cases have been observed of the velocity of 40 m/h (144 km/h) that suggest the violent of storms in sistan. Among seasons and months, summer and winter respectively have got the maximum and winter and month Day have got the minimum stormy days. Plotting the annual and seasonal storm-rose using WR plot software shoed direction of predominant storms of area was north of north-west (NNW), north (N) and north-west (NW). The prediction carry out by using partial series analysis method and different return periods suggest the occurrence probability of storms of the velocity of 42 m/s (151 km/h) and less in Sistan. Therefore these storms must be considered in environmental planning of the area and structure safety to minimize the losses if they occur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural calamities
  • Storm
  • Partial series
  • Storm Rose
  • Sistan