مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر

نویسندگان

چکیده

امروزه شناخت روند تغییرات کاربری زمین و عوامل اثرگذار بر آن از مباحث مطرح و مهم در برنامه‌ریزی شهری می‌باشد. در این پژوهش به بررسی نحوه‌ی اثرگذاری عامل مهاجرت بر تغییرات کاربری اراضی شهر اسلامشهر پرداخته شده است، با این هدف که شناخت و تحلیل منطقی و روشنی از مسائل پویا و متغیر شهر اسلامشهر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مهاجر شهرهای جهان ارائه شود. روش تحقیق روش توصیفی ـ تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات نیز روش اسنادی و میدانی است، ابزار مورد استفاده نرم‌افزارهای ENVI و GIS و عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای شهر اسلامشهر می‌باشد. برای سنجش تعادل در توزیع کاربری‌ها در سطح شهر نیز از شاخص ویلیامسون و ضریب پراکندگی استفاده شده است. نتایج بررسی‌ها نشان داد که اثرگذاری عواملی نظیر اصلاحات اراضی، سیاست قطبی کردن فعالیت‌ها، تبدیل تهران به مرکز کلیه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و... موجب شکل‌گیری روندهای مهاجرتی از کل کشور به سوی شهر تهران گردید. امّا عوامل دافعه‌ی تهران یعنی گرانی مسکن و هم‌چنین عوامل جاذب نقاط پیرامونی این شهر به‌ویژه ارزانی زمین و مسکن منجر به شکل‌گیری روندهای مهاجرتی از شهر تهران به مناطق پیراشهری و به‌ویژه شهر، اسلامشهر شد. این مهاجرت‌ها در سایه‌ی نبود نهاد نظارتگر بر استفاده از اراضی و نبود طرح و برنامه هدایتگر کاربری زمین در مناطق پیراشهری (اسلامشهر) موجب تغییر گسترده کاربری زمین شد. عمده این تغییرات در شهر اسلامشهر تغییر کاربری کشاورزی و فضای سبز به کاربری‌های شهری(به‌طوری که میزان آن از 40.6 % در سال 1343 به 10.3% در سال 1388 رسیده است) و شکل‌گیری کاربری مسکونی غیر استاندارد و شکل‌گیری یک نقطه شهری با نظام کاربری اراضی غیراستاندارد، نامتعادل و با مشکلات فراوان گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Migration and Land Use Change in Islamshahr City

چکیده [English]

1- Introduction
Nowadays identification of the process of land use change and its effective factors are considered as the important issues of urban planning. Among the factors influencing land use change, demographic factors are the most important and they are overshadowed by other factors. This research deals with the effects of migration on land use change in Islamshahr City, aiming at finding a clear and logical understanding of the dynamic and variable issues of Islamshahr City as one of the largest immigration cities. In this regard related literature was reviewed and the relevant theoretical principles were chosen. Factors influencing the change of land user were determined using the perspectives of theorists such as Chapin, McLoughlin (factors such as economic factors, government, urban physical development, communication and infrastructure, nuclei living, social and demographic factors). Dependency theory was also used to define the relationship between migration and land use changes.

2- Methodology
The research methodology is descriptive and analytical the relevant data was collected through documents and field methods. The tools used in this research are ENVI and GIS software packages, aerial photographs and satellite images of Islamshahr City. To extract land use maps aerial photographs have been used in making handheld digital method after georeferencing operations and satellite images have also been used after geometric correction through maximum possible methods or maximum likelihood methods in ENVI Software. Kappa coefficient has been calculated to assess the accuracy of the extracted maps. To measure the equilibrium distribution of land use in the city has been used Williamson index and Coefficient of Variation.


of presence of Siberia HIGH pressure and regional condactors are the most important of them. In this period, the main origin of winds are HIGH pressure on Caspian and after that cold weather on hendokosh and Himalaya`s height. In other words with become strong of HIGH pressure on Caspian sea , this factor as superior factor have played role and moving the air toward low pressure of southeast of Iran , then when it reaches to Sistan region, have north northwest direction and after passing from Sistan , have deviated toward southeast .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical synoptically analysis
  • Sand storms
  • Meteorology codes
  • south east
  • Sistan