بررسی و تحلیل روند تحول تاریخی نظام شهری و توزیع فضایی جمعیت در استان خوزستان طی سال‌های 1390-1335

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه برآن هستیم که به تحلیل شبکه شهری وتوزیع فضایی جمعیت در کانون های شهری استان خوزستان طی سالهای1335 تا1390 بپردازیم. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی می‌باشد. داده‌های تحقیق از سالنامه های آماری استان خوزستان گرداوری شده و به‌وسیله نرم افزار EXCEL و روش‌های مرتبه اندازه، توزیع لگاریتمی، حد اختلاف طبقه ای، ضریب آنتروپی و ضریب کشش پذیری به بررسی وضعیت شبکه شهری، سلسله مراتب شهری و توزیع فضایی جمعیت در استان خوزستان می پردازیم.در طول این سالها دو دوره کاملا مجزا از یکدیگر قابل شناسایی می باشد.دوره اول شامل سالهای1335 تا1355 می باشد. از ویژگی های این دوره می توان به عدم حاکمیت نخست شهری، تعادل نسبی توزیع جمعیت در طبقات شهری ،تعدد شهرهای بزرگ و تمرکز بخش اعظم جمعیت درآنها،عدم وجود برتری مطلق اهواز برشهرهای بزرگ استان و تعداد کم شهرهای کوچک اشاره کرد.دوره دوم شامل سالهای1355تا1390می باشد.با حمله عراق به ایران درسال1359یک نقطه عطف در نظام شهری استان خوزستان به وقوع می پیوندد.این جنگ منجر به تخلیه جمعیتی دو شهر بزرگ استان یعنی آبادان و خرمشهر وتحولات شدیدجمعیتی در نظام شهری خوزستان می شود.درطی این دوره شبکه شهری استان بطورکلی از توازن خارج شده،نخست شهری به شدت افزایش می یابد، اهواز خود را از بقیه شهرها جدا می کند وتبدیل به یک کلانشهر میلیونی می شود.به تعداد شهرهای کوچک هم شدیدا افزوده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey and analysis The process of historical evolution of Urban system and the spatial distribution of population in khouzestan province during the years of 1956–2011

نویسندگان [English]

  • reza ahmadi 1
  • saeid amanpour 2
  • sajad monfared 2
  • zabih allah torabi 3
چکیده [English]

In this study, we want to analysis the Urban network and the spatial distribution of  the population in the urban centers of the province during the years 1335 to 1390. Analytic - descriptive method is applied as the chief method in this practical study. The data were collected from the Statistical Yearbooks of Khuzestan. The collected data were analyzed by using software program EXCEL,along with rank-size rule methods ,logarithm distribution ,limit of class diffrennce, Entropy Coefficient, Elasticity Coefficient, we take to surveying about the condition of Urban network,city  hierarchy and spatial distribution of the population in the khouzestan province. durig this years, two period have been identified.the first period, includes the years of 1335 to 1355.of the characteristic in this period,we can point to the lack of primate city, relative equilibrium in the distribution of  population in Urban classes, the number of  big cities and centralization of the most  part of population in them, the lack of existence of the excellence of ahvaz to big cities of the province and a very few number of small cities. The second  period  includes the  years 1355 to 1390. With the attack of Iraq to Iran in the year 1359, a turning  point a ccurs  in the Urban  system of  khouzestan  province. This war  led to the evacuation  of  population in  two big cities, namely Abadan and  khorramshahr and also to many  changes of  population in the Urban system of the khouzestan province.during this period, the Urban network of khouzestan  province has been out of equilibrium. The primate city is on the rise.Ahvaz  separates itself from other cities and To become a metropolis of millions. the number of small cities strongly increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban network
  • Khouzestan province
  • city hierarchy
  • spatial distribution of population