بهینه‌سازی جهت‌گیری استقرار ساختمان در شهر کاشان بر اساس شرایط اقلیمی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

طراحی اقلیمی روشی مناسب جهت ایجاد مکان‌یابی انواع سازه‌ها و ایمن‌سازی در ایجاد شرایط آسایش انسان توأم با کاهش همه‌جانبه‌ی هزینه‌ی انرژی در انواع آب‌وهوا بوده و حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، بررسی بهینه‌سازی جهت استقرار ساختمان در شهر کاشان است. این شهر در غالب ایام سال، گرم و خشک است و ضرورت دارد با تعیین بهترین جهت برای ساختمان از تابش مناسب آفتاب در مواقع گرم و هم‌چنین در مواقع سرد از بیش‌ترین تابش آفتاب استفاده شود. در این پژوهش، مقدار انرژی خورشیدی تابیده‌شده بر سطوح قائم ساختمان به‌صورت نظری و واقعی با روش محاسباتی قانون کسینوس (استیون سون) صورت پذیرفته است. برای تفکیک دوره‌ی گرم و سرد سال با استفاده از دمای ساعتی از روش اربز (Erbs) بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد ایده‌آل‌ترین جهت برای نمای اصلی ساختمان‌های یک‌طرفه جهتی است که در مواقع گرم، کم‌ترین انرژی و در مواقع سرد، بیش‌ترین انرژی را دریافت می‌نماید. بر این اساس، در جهت 180 درجه یا جنوب با دریافت 53.6 درصد از انرژی دریافتی در مواقع سرد و دریافت 41.7 درصد از کل انرژی در مواقع گرم جهت مناسبی به نظر می‌رسد. جهت مناسب برای ساختمان‌های دوطرفه مربوط به جهت شمال – جنوب است؛ زیرا در مواقع گرم سال 41.7 درصد از انرژی دریافتی حاصل و در مواقع سرد سال مقدار 53.5 درصد از انرژی را دریافت می‌دارد. بهترین جهت مناسب برای ساختمان‌های چهار طرفه مخصوصاً مجموعه‌های آپارتمانی جهت 60+،120-،150+ و 30- است؛ زیرا در مواقع گرم مقدار 52.8 درصد و در مواقع سرد 38.4 درصد انرژی دریافت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing building orientation establishment in the city of Kashan, based on climatic conditions

نویسندگان [English]

  • ali reza karbalaee doree
  • Zahra Hejazi Zadeh
چکیده [English]

Climatic design a suitable method to create location a variety of structures and immunization. Human comfort conditions combined with the reduction in overall energy cost and it is important in all kinds of weather.  The aim of this study is optimized for building deployment in Kashan city. The city most days of the year, is hot and dry and it is necessary to determine the best direction to protect the building from the sun in hot times and also Cold when the sun was enjoyed. In this study, the amount of solar energy that falls on the vertical surfaces of buildings as real and theoretical with computational methods law of cosines (Stevenson) have been. For separation of cold and warm periods, using hourly temperature of Arbz (Erbs) is used. The results showed that the most ideal way for the main facade of the building in the direction that the minimum energy when heating and when cooling is the most energy intake. Accordingly, the direction of 180 degrees or south to get 53.6 percent of the calories in cold cases and received 41.7 percent of the total heating energy in an appropriate direction to appear. Suitable direction double-sided buildings on the north - south. Because when warm 41.7% of the energy it receives and also in cold cases The greatest amount of energy received 53.5 percent. Best direction of a four sided suitable for buildings, especially apartment complexes and -30 direction +60 and -120 and is +150. Because when the heating value of 52.8% and 38.4% of the energy received in the cold cases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • direction building
  • the law of cosines
  • Solar energy
  • Kashan
Architecture, Lima Peru. Shahmortezaei, Seyed Reza; Sabernejad, Jaleh. (2016). Optimization of Proportions of Central Courtyard based on Comfort Standards in the Traditional Qajar Period Houses in Boushehr. Space Ontology International Journal. Volume 5, Issue 2, pp 49-55. Barzegar, Zahra, Shahin Heidari, and Mahnaz Zarei (2012). Evaluation of the effect of building orientation on achieved solar radiation-a NE-SW orientated case of urban residence in sem-iarid climate. Iran University of Science & Technology. Volume 22, Number 2, pp 108-113. Erbs, Daryl Gregory (1983). Models and applications for weather statistics related to building heating and cooling loads, Ph.D. thesis, Mechanical Engineering Dept., University of Wisconsin—Madison. Fiocchi, Carl, Simi Hoque, and Mohammad Shahadat (2011). Climate responsive design and the Milam residence. Sustainability, Sustainability 3, Number 11, pp 2289-2306. Oke, T. R., (1988). Street design and urban canopy layer climate. Energy and buildings, Volume 11, Issues 1-3, pp 103-113. Oke, Timothy R (2002). Boundary layer climates. Routledge. Zamani, Mahdi, Akbari, Hassan, Hadavi, Faramarz (2016). Best Orientation Determination of Buildings in Zanjan City Based on Solar Radiation. Armanshahr Architecture & Urban Development, Volume 9, Number 16, pp 85-94. http://farrokhzad.persianblog.ir