بررسی تأثیر پساب تصفیه‌شده‌ی شهری روی خصوصیات خاک مناطق بیابانی (مطالعه‌ی موردی: تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب شهر سبزوار)

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

یکی از طرح‌هایی که می‌تواند مدیریت یکپارچه‌ی منابع آب در اکوسیستم‌ها را تأمین نماید و موجبات کاهش اثرات بیابان‌زایی را فراهم آورد، استفاده از آب‌های نامتعارف (پساب فاضلاب شهری) است. در این راستا، بررسی اثرات پساب شهری روی خصوصیات خاک بسیار مهم است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر پساب تصفیه‌خانه‌ی شهری سبزوار روی خصوصیات خاک منطقه‌ی بوته‌کاری شده با آن است. جهت انجام این کار، کل منطقه به‌صورت سیستماتیک به دوازده بخش تقسیم و درون هر بخش، نمونه‌برداری به‌صورت تصادفی انجام گرفت. همچنین به‌صورت هم‌زمان از مناطق شاهد هم‌جوار با هر بخش جهت مقایسات نیز نمونه‌برداری خاک انجام گرفت. نتایج خصوصیات شیمیایی خاک نشان داد که میزان کلسیم، منزیم، اسیدیته و درصد مواد خنثی‌شونده بدون تغییرات معنی‌دار و میزان شوری، سدیم، کلر و نسبت جذب سدیم، کاهش معنی‌داری را نسبت به منطقه‌ی شاهد نشان داد. همچنین نتایج مربوط به حاصلخیزی خاک، نشان‌دهنده‌ی افزایش معنی‌دار کربن آلی، فسفر و پتاسیم قابل‌جذب در منطقه‌ی احیاشده نسبت به منطقه‌ی شاهد است. درمجموع، طرح بوته‌کاری با پساب در منطقه‌ی موردمطالعه ازنظر تغییرات خصوصیات خاک اثرات مثبتی را نشان داده است و درنهایت گونه‌ی تاغ نسبت به آتریپلکس و قره‌داغ از نظر بهبود شرایط خاک، مناسب‌تر ارزیابی گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating effect of urban wastewater treatment On the Soil Properties of desert areas (Case Study: Sabzevar Sewage Treatment Plant)

نویسندگان [English]

  • abas ali vali 1
  • hassan barabadi 1
  • abolghasem amir ahmadi 2
1
2
چکیده [English]

Re-use of unconventional water (sewage effluent) is one of the plans that can reduce the effects of desertification and it can provide integrated management of water resources in desert. In this direction, it is very important, investigating the effects of urban Wastewater on Soil Properties. The purpose of this research, is Investigating the Effects of sewage effluent of Sabzevar on Soil Properties in the desert areas Barabad of city Sabzevar. To do this, Sampling was done Through Method of Systematic- randomized from the control areas and irrigation areas with wastewater. Results of chemical properties showed, amount of calcium, magnesium, acidity and neutralizing content is without significant change and electrical conductivity, sodium, chlorine and sodium absorption Ratio decreased significantly compared to the control area. Results of Fertility properties showed, significant reduction is in the amount of organic carbon, phosphorus and potassium absorbed in the rstored area compared to the control area. Eventually. Planting plan with wastewater in the studied area showed, In terms of changes in soil properties, There are positive effects and Haloxylon aphyllum Than Atriplix canesences and Nitraria Schoberi evaluated  mre appropriately in terms of improving soil conditions

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unconventional Water
  • Soil properties
  • Sampling of Systematic- randomized
  • Wastewater Treatment
  • Sabzevar city
Abedi Koupai, J., Mostafazadeh fard, B., Afyuni, M., Bagheri, M.R. (2003). Effect of treated wastewater on soil chemical and physical properties in an arid region, Plant Soil and Environ, Volume 52, Number 58, pp 335-344. Asano, T., Levine, A.D. (1996). Wastewater reclamation and resue: Past, present and future, Water Sci. Technol, Volume 33, Number 10-11, pp 1-14. Bahri, A. (1999). Agricultural reuse of wastewater and global water management, Water Sci. and Technol, Volume 40, Number 4-5, pp 339-346. Feizi, M. (2001). Effect of treated wastewater on accumulation of heavy metals in plants and soils, In: ICID In, Workshop on Water Reuse Management Gatta, G., Libutti, A, Gagliardi, A., Beneduce, L., Brusetti, L., Borruso, L., Disciglio, G., Tarantino, E. (2015). Treated agro-industrial wastewater irrigation of tomato crop: Effects on qualitative/quantitative characteristics of production and microbiological properties of the soil, Agricultural Water Management, Volume 149, pp 33-43. Mahida, U.V. (1981). Water pollution and disposal of wastewater on land. New Delhi, Mc Grow-Hill. 323 p. Mojiri, A. (2011). Effects of Municipal Wastewater on Physical and Chemical Properties of Saline Soil, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume5, Number 14, pp 71-76. Monte, H.M., Esousa, M.S. (1992). Effects on crops of irrigation with effluent water, Sci. Technol, Volume 26, Number 7-8, pp 1603-1613. Saber, M.S.M. (1986). Prolonged effect of land disposal of human waste on soil conditions. Water Science and Technology, Volume 18, Number 7-8, pp 371-374. Singh, B.R., Steinnes, E. (1994). Soil and water contamination by heavy metals, PP. 233-271. In: La1, R, Stewarts, B. A. (Eds.), Soil Processes, CRC Press, USA.