تحلیل جریان‌های فضایی سکونتگاه‌های روستایی در نواحی مرزی (مطالعه‌ی موردی: روستاهای شهرستان گمیشان)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

بررسی پیوندهای روستایی-شهری در هر مکان، نیازمند تحلیل جریان‌هایی است که در پیوند مابین سکونتگاه‌های شهری و روستایی وجود دارد. چنین پیوندهایی تحت عنوان «فضای جریان‌ها» در چارچوب رویکردی شبکه‌ای تبلور یافته و دربرگیرنده‌ی جریان‌هایی از جابه‌جایی سرمایه، افراد، کالا، اطلاعات، نوآوری، فناوری و مانند آن است. این جریان‌ها روندی را شامل می‌شوند که در شرایط مناسب می‌توانند موجب همبستگی و پیوندهای روستایی-شهری باشند که نه‌تنها به برپایی شبکه‌های فضایی منتهی گردیده، بلکه زمینه‌ی شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی را نیز فراهم می‌نمایند. این جریان‌ها دارای اجزاء و اثربخشی چندگانه بوده، به‌صورت پیوندهای فضایی متفاوتی بروز می‌یابند؛ ازاین‌رو مستلزم سیاست‌گذاری‌های مناسب و خاص خود هستند. ازآنجاکه تقویت پیوندهای روستایی-شهری با هدف توسعه‌ی اقتصادی و کاهش فقر، بـه شرایط جغرافیایی، اجتماعی-اقتصادی و اکولوژیکی محلی و منطقه‌ای بستگی شدید دارد. در راستای مباحث مطرح‌شده، این مقاله در چارچوب نظریه‌ی پویش ساختاری-کارکردی و در چارچوب روش تحلیلی-توصیفی به بررسی جریان‌های فضایی در نواحی مرزی در استان گلستان با نمونه‌ی موردی شهرستان گمیشان می‌پردازد. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل 29 روستای مرزی واقع در محدوده‌ی شهرستان گمیشان بوده که تمامی این روستاها موردبررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد جریان‌های فضایی با توسعه‌ی روستایی-شهری ناحیه‌ی گمیشان رابطه داشته است. بااین‌وجود، تأثیرگذاری برخی جریان فضایی در ناحیه‌ی گمیشان در حد صفر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of spatial flows of rural settlements in border regions (Case study: Gomishan county)

نویسندگان [English]

  • zohreh javanbakht ghahfarrokhi 1
  • abbas saidi 1
  • farhad azizpoor 2
  • jamileh tavakolinia 1
1
2
چکیده [English]

An examination of urban rural links in each location requires the analysis of streams linking urban and rural settlements. Such links under the heading of "flow of space" are embodied in the framework of a network approach and include flows of capital, persons, goods, information, innovation, technology, and so on. These flows include a process that, in appropriate conditions They can bring together rural urban associations that not only lead to the establishment of spatial networks, but also provide the basis for the formation of social networks. These flows have multiple components and effectiveness, appear in different spatial links and hence require their own specific policies. Since the strengthening of rural urban links with the goal of economic development and poverty reduction, it depends on the geographical, socio-economic and ecological conditions of the local and regional. In line with the discussed issues, this paper deals with the case study of Gomishan city in the framework of structural functional theory and in the framework of descriptive-analytic method to study the spatial flows in the border regions of Golestan province. The statistical population of this study included 29 border villages located in the city of Gomishan. All of these villages were studied. The results show that spatial currents are related to the urban rural development of Gomishan area. Nevertheless, the influence of some spatial flow In the area of ​​Gomishan is zero.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial flows
  • rural-urban linkages
  • Border regions
  • Flow intensity
  • Gomishan city
Agergaard, J. Fold, N., & Gough, K. (Eds.). (2009). Rural-urban dynamics: livelihoods, mobility and markets in African and Asian frontiers. Routledge. Douglass, M. (1999). Rural-Urban Integration and Regional Economic Resilience: Strategies for the Rural-Urban Transition in Northeast Thailand. Northeast Demonstration Project on Decentralization of Developmental Planning, NESDB/NorConsult (Bangkok and Nakhon Ratchasima). Douglass, M. (1998). A regional network strategy for reciprocal rural-urban linkages: an agenda for policy research with reference to Indonesia. Third World Planning Review, 20(1), 1. Hoggart, Keith (2005) The City's Hinterland: Dynamism and Divergence in Europe's Peri-urban Territories, Blackwell's U.K Tacoli, C. (2010) Rural-urban linkages and pro-poor agricultural growth: An overview, in: Rural-Urban Dynamics: Perspectives and Experiences, S. Rajagopalan, Bangalore, India, SBS Publishers Tacoli, C. (2005) the Challenges of Managing Migration, Published by: International Institute for Environment and Development. https://www.jstor.org/stable/resrep16628 van Leeuwen, E. (2010) Urban-Rural Interactions: Towns as Focus Points in Rural Development (Contributions to Economics), Physica; 2010 edition (March 11, 2010)