ارزیابی کارایی روش­های طبقه­بندی نظارت­شده و نظارت­نشده در پایش ریگزارها (مطالعه­ی موردی: ریگ جازموریان)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

ریگزارها به علت قابلیت جابه‌جایی، پیشروی و تأثیر مستقیم آن بر نواحی سکونتگاهی و فعالیت‌های مختلف عمرانی از مناطق مهم نواحی بیابانی هستند؛ بنابراین پایش آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه استفاده از روش‌های نظارت‌شده و نظارت‌نشده به‌عنوان یکی از روش‌های مرسوم در تعیین و پایش انواع کاربری‌های اراضی محسوب می‌شوند، در این تحقیق به ارزیابی میزان دقت روش‌های مختلف طبقه‌بندی در پایش ریگزارهای چاله‌ی جازموریان پرداخته شد. در این تحقیق به‌منظور ارزیابی دقت روش‌های مختلف طبقه‌-بندی در تعیین نوع کاربری منطقه‌ی موردمطالعه به‌خصوص ریگزارهای منطقه از تصویر ماهواره‌ی لندست 8، سنجنده‌ی OLI سال 2017 استفاده شده است. ‌ابتدا محدوده‌ی ریگزارهای منطقه به روش دستی با استفاده از گوگل ارث و نقشه‌ی توپوگرافی منطقه تهیه شد. سپس در نرم‌افزار ENVI نوع کاربری اراضی محدوده‌ی مطالعاتی به روش‌های مختلف نظارت‌شده (حداکثر احتمال، حداقل فاصله از میانگین، متوازی‌السطوح) و نظارت‌نشده (k-mean) تعیین گردید و سپس محدوده‌ی ترسیم‌شده با محدوده‌ای که به روش‌های مختلف طبقه‌بندی تعیین شده است، با استفاده از دو روش نقطه‌ای و سطحی مقایسه و میزان دقت هر کدام از روش‌ها سنجیده شد. با توجه به نزدیک بودن نوع بازتابش تصاویر لندست در مناطق بیابانی، نتایج حاصل از دقت کمی برخوردار است؛ به‌طوری‌که نتایج ارزیابی بیانگر این است که در روش نقطه‌ای و سطحی طبقه‌بندی حداکثر احتمال به ترتیب با دقت کلی 9/64 و 53 درصد دارای بالاترین دقت است و روش k-mean نیز به ترتیب با دقت کلی 5/15 و 17 درصد دارای کم‌ترین دقت ممکن است؛ بنابراین به‌منظور پایش نوع کاربری ازجمله ریگزارهای مناطق بیابانی باید از نوع دیگری از تصاویر ماهواره‌ای یا الگوریتم‌های دیگر طبقه‌بندی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Supervised and Unsupervised Classification Methods in Monitoring Regs (Case Study: Jazmourian Reg)

نویسندگان [English]

  • mehran maghsoudi
  • hamid ganjaeian
  • saidjavad hoseini
چکیده [English]

Due to its mobility and ability to move and its direct impact on residential areas and various developmental activities, the Ergs are of major importance in the desert areas, so monitoring of those is very important. Considering that the use of supervised and unguarded methods is considered as one of the most common methods in determining and monitoring land uses, in this research, the accuracy of different classification methods in the monitoring of Jazmourian regs was investigated. In this research, in order to evaluate the accuracy of different classification methods in determining the type of usage of the study area, especially the regs, satellite image of the Landsat 8, OLI sensor in 2017 has been used. First, the area of ​​the regs prepared manually using Google Earth and Topography Map of the region, and then in the ENVI software, the land use type of ​​the study area was determined by different supervised (Maximum Probability, Minimum Distance to Mean, equilibrium, Parallelepiped) and unsupervised methods (K-mean) and then the plotted area using two point and surface methods were compared with the area determined by different classification methods, and the accuracy of each method was measured. Due to the similarity of the reflection type of Landsat images in desert areas, the results are of little precision, so that the evaluation results indicate that in the point and surface method, maximum probability classification, with a total accuracy of 64.9 % and 53% has the highest accuracy and the k-mean method with a total accuracy of 15.5% and 17% has the lowest accuracy, respectively. So, in order to monitor the type of land use, including desert areas regs, a different kind of satellite imagery or other classification algorithms should be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reg
  • Jazmourian
  • Supervised Classification
  • unsupervised classification
Abd Al-Razzaq, H., Alnajjar. H. A. (2013). Maximum Likelihood for Land-Use/Land-Cover Mapping and Change Detection Using Landsat Satellite Images: A Case Study “South Of Johor”, International Journal of Computational Engineering Research, Vol 03, Issue 6 Alkaradaghi, K., Ali, S., Al-Ansari, N., Laue, J. (2018). Evaluation of Land Use & Land Cover Change Using Multi-Temporal Landsat Imagery: A Case Study Sulaimaniyah Governorate, Iraq, Earth & Environmental Sciences, JGIS, Vol.10 No.3, Eastman, J. R. (2006). IDRISI Andes. Guide to GIS and Image Processing. Clark Labs, Clark University, Worcester, MA. Islam. K., Jashimuddi, M., Nath, B., Nath, K. (2018). Land use classification and change detection by using multi-temporal remotely sensed imagery: The case of Chunati wildlife sanctuary, Bangladesh, The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, Volume 21, Issue 1, Pages 37-47 Khoi, D.D., Murayama, Y. (2010). Forecasting Areas Vulnerable to Forest Conversion in the Tam Dao National Park Region, Vietnam. Remote Sensing 2 (5), 1249–1272 Lillesand, T., M., Kiefer, R., W., Chipman, J., W. (2004). Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley and Sons. New York. Reynolds J. F. (2008). Cutting through the confusion: Desertification, an old problem viewed through the lens of a new framework, the Dry lands Development Paradigm (DDP), Dry lands, Deserts & Desertification Conference December 24-21. SedeBoque Campus, Israel Richards, J A, and Jia, X. (2006). Remote Sensing Digital Image Analysis an Introduction; 4th Edition, Springer, Germany, Berlin, Heidelberg, 439 p. Tso, B, Mather, P M. (‌2009). Classification Methods for Remotely Sensed Data, 2nd edition, Taylor and Francis Pub, America. 376 p. Warner. A., Blonski. S., Gasser. G., Royan. R., Zanoni. V. (2001). An approach to application validation of multispectral sensors using AVIRIS data, 9 PP.