ارائه‌ی مدل درآمدزایی پایدار شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری (با استفاده از رویکرد فراترکیب)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری

چکیده

امروزه عمده درآمد شهرداری‌های ایران را منابع ناپایداری همچون عوارض و جرائم ساختمانی تشکیل داده است و چنین رویکردی آن‌ها را به سمت بحران مالی، چالش در مدیریت شهری و درنهایت به نارضایتی شهروندان سوق داده است؛ لذا در شهرهای توسعه‌یافته­ی دنیا جهت پایدارسازی و درآمدزایی اقتصاد شهرداری‌ها، از ظرفیت گردشگری به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی و تأثیرگذار در واکاوی اقتصاد شهری استفاده می‌کنند؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه‌ی مدل جامع از درآمدزایی پایدار شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری است و روش تحقیق با استفاده از رویکرد تفسیری و روش نظام‌مند فراترکیب بوده و جامعه­ی آماری بر اساس یافته‌های مطالعات کیفی سایر محققین در حیطه­ی درآمد پایدار شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری در بازه­ی زمانی سال 1370-1398 شمسی است. روش نمونه‌گیری به‌صورت سیستماتیک، 26 مقاله را از بین 315 مقاله بر اساس عنوان، چکیده، تحلیل محتوای مقاله‌ها با ابعاد و مؤلفه‌های مرتبط با قابلیت نوآوری مبتنی بر درآمد پایدار شهرداری‌ها از صنعت گردشگری انتخاب نموده است و داده‌ها بر اساس استراتژی تحلیل محتوی با استفاده از نرم‌افزار Maxqda کدگذاری و بر اساس شاخص «دو کدگذار» جهت ارزیابی پایایی و کنترل کیفی یافته‌ها با 92/. توافق عالی بین دو ارزیاب منتج گردید. یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که از 131 کد اولیه، 15 کد دارای مفاهیم و با 6 مقوله­ی اصلی و تأثیرگذار به‌عنوان منابع بالقوه در ایجاد درآمد پایدار شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری همچون برگزاری جشنواره‌ها، مراسمات ویژه و ایجاد ارتباطات، برنامه‌ریزی اوقات فراغت، توسعه‌ی زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، استفاده از ظرفیت پنهان جاذبه­ی گردشگری شهری، احداث فضاها و محیط‌های گردشگری، تقویت نقش‌های چندگانه گردشگری می‌توانند به‌عنوان راهبرد در نظر گرفته شوند و درنهایت، حاصل پژوهش صورت گرفته، ارائه‌ی مدل مفهومی کاربردی برای پایدارسازی درآمد شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A sustainable tourism-based income model for municipalities' (Using the meta-synthesis approach)

نویسندگان [English]

  • mohammad aghazadeh 1
  • mohammad mirehei 2
  • alireza estelaji 3
  • ali tavakolan 1
1
2
3
چکیده [English]

Abstract:
Today, the major source of income for Iranian municipalities is the unstable resources such as construction fines and charges and Such an approach has led them to the financial crisis, the challenge of urban management and ultimately to citizens' dissatisfaction. So, in the developed cities of the world, tourism is used as one of the main and influential drivers in analyzing the urban economy in order to sustain and monetize the economy of municipalities. Therefore, the main purpose of this research is to present a comprehensive model of municipalities' sustainable income generation based on tourism. For the research method, interpretive and systematic meta-synthesis approach has been used and the statistical population is based on the findings of qualitative studies of other researchers in the field of sustainable income of the municipalityS based on tourism in the period of 1370-1388 solar years and systematic sampling method has selected 26 articles from 315 articles, based on the title, abstract, content analysis of articles with dimensions and components related to the capability of innovation based on sustainable income of municipalities from the tourism industry. Data were coded using Maxqda software based on content analysis strategy and based on the "double coding" index to evaluate the reliability and quality control of the findings, with 0.92 excellent agreement was reached between the two evaluators.  The findings of the present study show that 131 initial codes, 15 codes with concepts and with 6 main categories and effective in creating sustainable income of municipalities based on tourism are effective in holding festivals, special ceremonies and communication, leisure planning, development of urban transportation infrastructure, Using the hidden capacity of urban tourism attractions, constructing tourist spaces and environments, reinforcement the multiple roles of tourism and tourism They can be considered as a strategy, finally, the result of the research is the presentation of a practical concept model for stabilizing the income of municipalities based on tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Urban Economy
  • Urban hidden capacities
  • Sustainable Income Generation
  • Municipalities
  • Meta-Synthesis
Barker, M., & Page, S. J. (2002). Visitor safety in urban tourism environments: the case of Auckland, New Zealand. Cities, 19(4), 273-282.‌ Bench, S., & Day, T. (2010). The user experience of critical care discharge: a meta-synthesis of qualitative research. International journal of nursing studies, 47(4), 487-499.‌ Chenail, R. J. (2009). Bringing method to the madness: Sandelowski and Barroso’s Handbook for Synthesizing Qualitative Research. The Qualitative Report, 13(4), 8-12.‌ European Cities Marketing (ECM). Benchmarking Report, 13 TH Official edition 2016-1017. Fraser, J., & Simkins, B. (Eds.). (2010). Enterprise risk management: Today's leading research and best practices for tomorrow's executives (Vol. 3). John Wiley & Sons.‌ Janoušková, J., & Sobotovičová, Š. (2019). Fiscal autonomy of municipalities in the context of land taxation in the Czech Republic. Land Use Policy, 82, 30-36.‌ Khmel, V., & Zhao, S. (2016). Arrangement of financing for highway infrastructure projects under the conditions of Public–Private Partnership. IATSS research, 39(2), 138-145.‌ Mayor of London, & BOP Consulting Editorial Team (2018). World Cities Culture Report. Mayor of London.(2017). "A TOURISM VISION FOR LONDon ". Milenkovski, A., Kozuharov, S., & Ristovska, N. (2016). Financing possibilities of the local governmant. UTMS Journal of Economics, 7(1), 1-11.‌ Office for National statistics, International Passenger Survey, 2018. https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-national-statistics Sandelowski, M. and Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer publishing company Inc. New York. [Google Scholar].‌ Strauss, A. & Corbin, j. (1990). Basics of Qualitative Research: Theory Grounded Procedures and Techniques: s. l: Sage Publications. Sustainable and City-Compatible Berlin Tourism Plan, 2018. Tosun, Cevat and Okumus, Fevzi and Fyall, Alan (2008). MARKETING PHILOSOPHIES, Annals of Tourism Research. Vol. 35, No. 1. Ultsch, A., & Behnisch, M. (2017). Effects of the payout system of income taxes to municipalities in Germany. Applied geography, 81, 21-31.‌ UN. (2009). Guide to Municipal Finance, United Nations Human Settlements Program. UNWTO/WTCF. (2018). City Tourism Performance Research Report for Case Study: ”Berlin”, Germany. UNWTO/WTCF.(2018). City Tourism Performance Research, Report for Case Study “Tokyo. Wall, G. (2016). Tourism and development: Towards sustainable outcomes. In Cultural. Zamfir, A & Corbos, R. A. (2015). Towards sustainable tourism development in urban areas: Case study on Bucharest as tourist destination. Sustainability, 7(9), 12709-12722.