تحلیل شاخص‌های شهر اکولوژیک در ساختمان‌های بلندمرتبه‌ی کلان‌شهر مشهد

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

عدم توجه به استفاده‌ی صحیح منابع در ساختمان‌های بلندمرتبه، به‌عنوان یکی از روش‌های ساخت شهرهای جدید، می‏تواند باعث بروز مشکلات متعددی در آینده‌ی شهرها گردد. لذا این مقاله با هدف ارتقاء سطح کیفیت ساخت‌وساز، کاهش مصرف منابع و اتلاف انرژی در بخش عظیم ساختمان و بلندمرتبه‏های حوزه‌ی جنوب غرب مشهد سعی دارد با مقایسه‌ی معیارهای طراحی اکولوژیک در محدوده‌ی موردمطالعه، چشم‏انداز تفکر اکولوژیکی را تا حدی در وضع موجود روشن کند. لذا نظریه‌ی شهر اکولوژیک و استاندارد بین‌المللی اکولوژیک  HQEبه معنای "کیفیت بالای زیست‌محیطی"، مبنای اساسی تحقیق بوده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، 14 هدف خرد در قالب چهار گروه "ساخت اکولوژیک"، "مدیریت اکولوژیک"، "آسایش" و "بهداشت" ارزیابی شده و امتیاز نهایی نشان‌دهنده‌ی وضعیت اکولوژیک بنا است. برداشت‌های میدانی، تکمیل پرسشنامه‌ و مصاحبه‏های صورت‌گرفته با مدیران، ساکنان و گروه مهندسان نشان می‏دهد تقریباً در هیچ‌یک از برج‏ها به اصول طراحی اکولوژیک توجه نشده و موارد اندکی که از استاندارد HQE در این برج‏ها اجرا شده، نه به دلیل وجود تفکر اکولوژیک در ساخت‌وساز که به دلیل ایجاد تمایز با سایر بناها و گران‌تر ساختن هر مترمربع بنا جهت فروش است و فرضیه‌ی تحقیق مبنی بر احتمال عدم وجود تفکر و چشم‌انداز اکولوژیک در ساخت بلندمرتبه‏های مشهد تأیید می‏گردد. لذا مهم‌ترین پیشنهادات این مقاله، آشنا ساختن مدیران شهری و سپس برج‏سازان به اهمیت شهر اکولوژیک و معماری سبز، تصویب قوانین و مقررات طراحی اکولوژیک و اعمال ضابطه‏های تشویقی در برج‏هایی است که آیین‌نامه‌ی طراحی اکولوژیک را رعایت نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of ecological city theory criteria in high-rise buildings of Mashhad metropolitan

نویسندگان [English]

  • farzaneh razzaghian 1
  • mohamadrahim rahnama 2
چکیده [English]

As one of the methods of building new cities, high-rise construction has been considered by city managers for maximum use of space and limited resources. This article aims to improve the quality of construction and reduce resource consumption in high-rise buildings in the southwestern part of Mashhad, to clarify the perspective of ecological thinking in the current situation. so, the theory of ecological city and HQE international standard means "high environmental quality", and using descriptive-analytical method, 14 micro-objectives in four groups of objectives "ecological construction", "ecological management", "comfort "and "health" in  two main groups of external and internal environment are evaluated and the final score indicates the ecological condition of the building. Field observations, the completion of a questionnaire and interviews with managers, residents and a group of engineers show that almost none of the towers paid attention to ecological design principles, and a few cases of HQE standard and ecological city theory in this towers, not because of ecological thinking in construction, but because of providing comfort and well-being in distinguishing them from other buildings and making them more expensive to sell. Then, the research hypothesis that there is a possibility of no ecological thinking and perspective in the construction of high-rise buildings in Mashhad is confirmed. Therefore, the most important suggestions of this article are: familiarizing urban managers and then tower builders with the importance of ecological city and green architecture, preparing ecological design rules and regulations and applying incentive rules in towers that observe ecological design regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological perspective
  • High-rise building
  • HQE standard
  • Mashhad
Bauer, Michael & Mosle, Peter et.al (2009), Green Building: Guide book for Sustainable Architecture, p 28-35 Cooper, Lan & Symes, Martin,(2008), Sustainable Urban Development Volume 4: Changing Professional Practice, P 188-195 Duchene-Marullaz, Ph. Et al. (2001). Definition explicite de la qualite environnementale; referentiels des caracteristiques HQE; Document 5, Association HQE Gauzin, Dominique – Muller, (2002), Sustainable Architecture and Urbanism: Concepts, Thechnologies, Examples, P22-27 Gissen, David, (2003), Big and Green: Toward Sustainable Architecture in The 21ST Century, p114-149 Hopkins, Graeme & Goodwin, Christine, (2011), Living Architecture: Green Roof and Walls,p 49-79 Kenworthy, J.R. (2006). Dimensions for Sustainable City Development in The Third World. Environment Urbanization, 67-84 Kubba, Sam (2009), LEED Practices, Certification and Accreditation Hand Book, p.26-32. Moughtin, Clif, Shirley Peter. (2007), Urban Design: Green Dimensions, pp.120-181 Rapoport, E., Vernay, A. (2011). Defining the Eco- City: A Discursive Approach, Management and Innovation for a Sustainable Built Environment Rogers. Richard (2005),Action for Sustainability,JA (Japanese Architecture) No.60, p129 USGBC, “About LEED” fact sheet (Washington, DC:2007) WGSC, (2004) Working Group for Sustainable Construction [WGSC] Methods and Techniques Final Report. Wines, James (2000) Green Architecture: the art of architecture in the age of ecology Wong, T.C., Yuen, B. (2011). Eco- City Planning (Policies, Practice and Design), Springer science +Business Media B.V. Yijun Song, (2011), Ecological city and sustainable development, SciVerse Science Direct, 142-146 Yudelson, Jerry, (2009),Green Building Trends: Europe,P 35-37 www.aia.org.cote www.sustainablehome.co.uk www.usgbc.org