تحلیل و رتبه‌بندی مؤلفه‌های طرح‌های توسعه‌ی شهری مؤثر در تحقق برندسازی شهری با استفاده از مدل معادلات ساختاری (نمونه‌ی موردی: شهر بیرجند)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

تحت تأثیر فرایندهای جهانی‌شدن و رقابت‌پذیری و با تحول نظریه‌های توسعه‌ی شهری، چارچوب‌ها و رویکردهای نوین در برنامه‌ریزی شهری خلق شده‌اند. با ظهور برندسازی شهری، شکل جدیدی از طرح‌های توسعه‌ی شهری با رویکرد بالا به پایین و مبتنی بر مؤلفه‌های کیفی شهرسازی در حال شکل‌گیری هستند؛ ازاین‌رو، مقاله­ی حاضر با روش پژوهش ترکیبی، چارچوب نظری مؤلفه‌های شهرسازی مؤثر در برنامه‌های برندسازی شهری را تبیین و مدل معادلات ساختاری پژوهش را ایجاد نماید. بدین منظور10 معیار، 28 زیرمعیار و 69 سنجه­ی مورد بررسی و جمع‌آوری اطلاعات قرار گرفتند. قلمرو مطالعاتی، شهر بیرجند و جامعه‌ی آماری پژوهش در بخش مصاحبه با روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب و شامل 19 نفر از خبرگان و مدیران شهری و در بخش کمی با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 383 شهروند، 381 گردشگر و 30 نفر از مسئولین و سرمایه‌گذاران مورد پرسش قرار گرفته‌اند. تحلیل یافته‌های مصاحبه‌ها مشخص کرد تلاش در جهت جلب مشارکت‌های ذهنی و اجرایی ساکنان بافت‌های قدیمی، توانمندسازی ساکنان و مدیریت حضور مهاجران به‌ویژه افغان‌ها و درعین‌حال بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهر می‌تواند به تحقق برند شهری کمک نماید. نتیجه­ی مدل‌سازی نیز نشان داد در شهر بیرجند، طرح‌های توسعه‌ی شهری با اثرگذاری در مؤلفه‌های احیاء، رنگ تعلق و صرفه اقتصادی بیش‌ترین اثر مثبت را در تحقق برنامه‌های برندسازی شهری داشته و نیز بیش‌ترین ارتباط مثبت و همبستگی در بین مؤلفه‌های پژوهش بین تصویر ذهنی و کیفیت محیطی به میزان 0.68 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Ranking of the Components of Urban Development Plans Effective in Realization of Urban Branding Using Structural Equation Model (Case Study: City of Birjand)

نویسندگان [English]

  • hamid fakhimzade 1
  • hadi sarvari 1
  • mohammadhadi mahdinia 2
  • mahdi mahmoodzade vashan 2
چکیده [English]

Affected by the processes of globalization and competitiveness, and with the evolution of urban development theories, new frameworks and approaches have been created in urban planning. With the emergence of urban branding, a new form of urban development plans is being created with a top-down approach and based on the qualitative components of urban development. Hence, the present paper elucidates the theoretical framework of urban development components effective in the urban branding programs, with a mixed research method, and creates the structural equation model of the research with an exploratory research project. For this purpose, 10 criteria, 28 subcriteria, and 69 metrics were subjected to evaluation and information collection. The studied area was the city of Birjand in Iran. The statistical population of the study in the interviews section, which included 19 urban experts and managers, was chosen using purposeful sampling and the snowball technique. On the other hand, using simple random sampling, 383 citizens, 381 tourists, and 30 people of the authorities and investors were surveyed in the quantitative section. Furthermore, the findings of the interviews revealed that the efforts towards attracting the mental and executive participation of the residents of old textures, empowering the residents, managing the presence of Afghan immigrants, and, at the same time, exploiting cultural and historical capacities evolved could help with the realization of an urban brand. The modeling result also showed in the urban development plans of Birjand, by influencing intermediate variables the components of revitalization, personalization, and economic feasibility have the greatest positive effects on the realization of urban branding and According to the correlation between components, the highest relationship was between mental image and environmental quality (0.68).

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban development plans
  • urban branding
  • Mixed Research Method
  • Structural Equation Model
  • city of Birjand
Anholt, S. (2006). The Anholt-GMI city brands index: How the world sees the world's cities. Place branding, 2(1), 18-31.‌ Ashworth, G., & Kavaratzis, M. (2009). Beyond the logo: Brand management for cities. Journal of Brand Management, 16(8), 520-531.‌ Belabas, W., Eshuis, J., & Scholten, P. (2020). Re-imagining the city: branding migration-related diversity. European Planning Studies, 28(7), 1315-1332.‌ Berg. P. and Björner, E. (Eds.) (2014) Branding Chinese Mega-Cities Policies, Practices and Positioning. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. Bonakdar, A., & Audirac, I. (2020). City branding and the link to urban planning: Theories, practices, and challenges. Journal of Planning Literature, 35(2), 147-160.‌ Caprotti, F. (2014), Critical Research on Eco-cities? A Walk Through the Sino-Singapore Tianjin Eco-City, China, Cities, Vol. 36, pp. 10–17. Chan, C-S. Marafa, L. (2013). A Review of Place Branding Methodologies in the New Millennium, Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 9, pp. 236–253. Corbin, J. S., & Strauss, A. A. 2008. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory, 3.‌ Dimitrovska Andrews, K. (2011). Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik. Ljubljana, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia.‌ Dinnie, K. (2010). City branding: Theory and cases. Springer.‌ Embacher, J., & Buttle, F. (1989). A repertory grid analysis of Austria's image as a summer vacation destination. Journal of Travel Research, 27(3), 3-7. Eshuis, J., & Klijn, E. (2017). City branding as a governance strategy. In J.Hannigan, & G. W.Richards (Eds.), The handbook of new urban studies (pp. 92–105). Evans, G. (2003). Hard‐branding the cultural city–from Prado to Prada. International journal of urban and regional research, 27(2), 417-440.‌ Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18, No. 1, 39-50. Gronroos, C. (2007). Service management and marketing: Customer management in service competition (Vol. 3). Chichester: Wiley.‌ Hankinson, G. (2004). Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands. Journal of vacation marketing, 10(2), 109-121.‌ Hanna, S., & Rowley, J. (2008). An analysis of terminology use in place branding. Place branding and public diplomacy, 4(1), 61-75.‌ Harrison-Walker, L. J. (2001). The measurement of word-of-mouth communication and an investigation of service quality and customer commitment as potential antecedents. Journal of service research, 4(1), 60-75.‌ Helmy, M. (2008). Urban branding strategies and the emerging Arab cityscape: the image of the Gulf city.‌ Henseler, J., Ringle, C. & Sinkovics, R. (2009). “The use of partial least squares path modeling in international marketing”. New Challenges to International Marketing. Vol. 20, pp. 277-320. Hosany, S., Prayag, G., Deesilatham, S., Cauševic, S., and Odeh, K. (2015). Measuring Tourists' Emotional Experiences: Further validation of the Destination Emotion Scale. Journal Of Travel Research, 54(4), 482-495 Hospers, G-J. (2011), Four of the Most Common Misconceptions about Place Marketing, Journal of Town & City Management, Vol. 2, No. 2, pp. 167–176. Insch, A., & Bowden, B. (2016). Possibilities and limits of brand repositioning for a second-ranked city: The case of Brisbane, Australia's “New World City”, 1979–2013. Cities, 56, 47-54.‌ Kalandides, A. (2011). City marketing for Bogotá: a case study in integrated place branding. Journal of Place Management and Development.‌ Kanellopoulou, S. (2015). Creative Cities. Retrived from https://www. academia. edu/11209691/The_role_of_branding_for_the_cultural_and_economic_growth_of_cities.‌ Kavaratzis, M. (2005). Place branding: A review of trends and conceptual models. The marketing review, 5(4), 329-342.‌ Kavaratzis, M. (2008). From city marketing to city branding: an interdisciplinary analysis with reference to Amsterdam. Budapest and Athens.‌ Kreukels, A. (2000). An Institutional Analysis of Strategic Spatial Planning: the case of federal urban policies in Germany. na.‌ Leng, K. S., & Badarulzaman, N. (2014). Branding George Town world heritage site as city of gastronomy: prospects of creative cities strategy in Penang. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research.‌ Li, QQ. and Qi, XC. (2014), Research on Brand Construction of Yongzhou City Based on Ecological Civilization, Journal of Hunan University of Science and Engineering, Vol. 10, pp. 117–119 (in Chinese). Lingard, L., Albert, M., & Levinson, W. (2008). Grounded theory, mixed methods, and action research. Bmj, 337.‌ Liu, S. (2016), Constructing an Ecological Brand Indicator System for City Brands Cooperative Economy, Science and Technology, Vol. 16, pp. 34–35 (in Chinese). Liu, YP. (2015) (Ed.), China City Marketing Development Report (2014–2015): Stimulating the Sustainable Urbanization, China City Marketing Series (in Chinese). Lynch, K. (1961). 77ie Image of the City. Merrilees, B., Miller, D. & Herington, C. 2012. Multiple stakeholders and multiple city brand meanings. European journal of marketing, 46(7/8):1032–1047. Mierlo, J. V. (2014). Events and city marketing: the role of events in cities. Events as a strategic marketing tool, 127-154.‌ Oguztimur, S., & Akturan, U. (2016). Synthesis of city branding literature (1988–2014) as a research domain. International Journal of Tourism Research, 18(4), 357-372.‌ Oliveira, E. (2016). Place branding in strategic spatial planning. (Published PhD Thesis) University of Groningen, Groningen. Pompe, A., & Salaj, A. T. (2014). Qualitative criteria of urbanism and brands: A comparative analysis. Urbani izziv, 25(1), 74-92.‌ Rainisto, S.K. 2003. Success factors of place marketing: a study of place marketing practices in northern Europe and the United States. Helsinki: Helsinki University of Technology.Expectations: Linking Price to Service Quality. Journal of Product and Brand Management,19(4), 295-305 Rehan, R. M. (2014). Urban branding as an effective sustainability tool in urban development. HBRC Journal, 10(2), 222-230.‌ Richards, G., & Wilson, J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?. Tourism management, 27(6), 1209-1223.‌ Riza, M., Doratli, N., & Fasli, M. (2012). City branding and identity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35, 293-300.‌ Robledo, M. A. (2001). Measuring and managing service quality: integrating customer expectations. Managing Service Quality: An International Journal.‌ Sakti, I. W., Gaffar, V., & Dirgantari, P. D. (2020). City Branding and City Tourism. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2).‌ Shafranskaya, I., & Potapov, D. (2014). An empirical study of consumer-based city brand equity from signalling theory perspective. Place Branding and Public Diplomacy, 10(2), 117-131.‌ Shirvani-Dastgerdi, A., & De-Luca, G. (2019). Boosting city image for creation of a certain city brand. Geographica Pannonica, 23(1), 23-31.‌ Shi-xu. (2015). International city branding as intercultural discourse: workplace, development, and globalization. Language and Intercultural Communication, 15(1), 161-178.‌ Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2003). Major issues and controversies in the use of mixed methods in the social and behavioral sciences. Handbook of mixed methods in social and behavioral research, 1, 13-50.‌ Tenenhaus, M., Amato, S., Esposito Vinzi, V.,(2004), A global goodness-offit index for PLS structural equation modeling, Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting, Vol. Contributed Papers, CLEUP, Padova, pp. 739–742. Trueman, M., & Cornelius, N. (2006). Hanging Baskets Or Basket Cases?: Managing the Complexity of City Brands and Regeneration. Bradford: University of Bradford, School of Management.‌ Van den Berg, L. and Braun, E. (1999), Urban Competitiveness, Marketing and the Need for Organising Capacity, Urban Studies, Vol. 36, No. 5/6, pp. 987–999. Vinzi, V., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement. Handbook of Partial Least SquaresSpringer Handbooks of Computational Statistics, pp 47- 82. Wetzels, R., Raaijmakers, J. G. W., Jakab, E., & Wagenmakers, E.–J.,(2009), How to quantify support for and against the null hypothesis: A flexible WinBUGS implementation of a default Bayesian t–test, Psychonomic Bulletin & Review, 16: 752-760. Wright, P. M., & Snell, S. A. (1998). Toward a unifying framework for exploring fit and flexibility in strategic human resource management. Academy of Management Review, 23: 756-772 Ye, L., & Björner, E. (2018). Linking city branding to multi-level urban governance in Chinese mega-cities: A case study of Guangzhou. Cities, 80, 29-37.‌ Zenker, S., & Martin, N. (2011). Measuring success in place marketing and branding. Place Branding and Public Diplomacy, 7(1), 32-41.‌ Zenker, S., Petersen, S., & Aholt, A. (2013). The Citizen Satisfaction Index (CSI): Evidence for a four basic factor model in a German sample. Cities, 31, 156-164.‌ Zenkr, S., & Braun, E. (2010). Branding a city: A conceptual approach for place branding and place brand management.‌ Zhang, L., & Zhao, S. X. (2009). City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing. Cities, 26(5), 245-254.‌