بررسی و تبیین مفهوم جهانی اندیشی و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

فلسفه وجودی جهانی اندیشی به معنای دیدگاه مشترک تمام انسان­‌ها صرف نظر از وابستگی سیاسی خود به عنوان شهروندان واحد در نظر گرفته می‌­شوند.  جهانی اندیشی شاهد تولید یک ایده مثبت برای پرورش تعهدات مختلف در عرصه­‌های گوناگون است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر جهانی اندیشی است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین عوامل تأثیرگذار بر جهانی اندیشی برآمدیم. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل مهم‌­ترین عوامل و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذری آن‌ها را مورد سنجش و بررسی قرار دادیم. یافته‌­های پژوهش نشان می‌­دهد در این بحث سه بعد اصلی اقتصادی (توزیع مجدد ثروت، اندازه دولت، مالکیت مشاع زمین، زمین عامل اصلی تولید، آزادی اقتصادی و پارادایم تولید)، اجتماعی-فرهنگی (پویایی فرهنگی، اجتماعی شدن افراد، فرهنگ قومی و محلی، مصرف‌گرایی، هویت‌یابی و زمان-فضا) و سیاسی (پویایی دیپلماسی، مردم سالاری، آموزش شهروندی، انقلاب انتظارات، امنیت سیاسی و دموکراسی) وجود دارد. متغیرهایی مانند انقلاب انتظارات (۵/۸۷۴۷)، دموکراسی (۵/۴۵۶۶)، امنیت سیاسی (۵/۲۶۶۲)، توزیع مجدد ثروت (۴/۸۸۳۸)، پویایی فرهنگی (۴/۶۶۷۵) نشان‌دهنده تعامل بالا و ارتباط سیستمی قوی با سایر متغیرها هستند. بنابراین این‌ها را می‌­توان مهم­‌ترین پیامدهای جهانی اندیشی دانست. متغیرهای پارادایم تولید (۰/۰۶۹۵)، پویایی دیپلماسی (۰/۱۸۶۱)، مصرف‌گرایی (۰/۰۱۰۸)، زمان-فضا (۰/۰۴۰۱) علت این مدل سیستمی محسوب می­‌شوند و عواملی مانند فرهنگ قومی و محلی، اجتماعی شدن افراد، مالکیت مشاع زمین، اقتصاد اشتراکی، هویت‌یابی، زمین عامل اصلی تولید معلول این سیستم محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and explaining the concept of global thinking and its influencing factors

نویسندگان [English]

 • syrous ahmadi Nohadani 1
 • reyhane salehabadi 2
1 Assistant Professor of Political Geography, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 PhD in Political Geography, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The universal existential philosophy of thought means the common view of all human beings, regardless of their political affiliation, as united citizens. In the world of thought, we are witnessing the emergence of a positive idea of ​​nurturing different commitments in different fields. The purpose of this study is to investigate the factors influencing global thinking. To achieve this goal, we used descriptive-analytical methods to explain the factors influencing global thinking. Then, using the Demetel technique, we evaluated the most important factors and their effectiveness and effectiveness. The research findings show that in this discussion three main economic dimensions (redistribution of wealth, size of government, land ownership, land main factor of production, economic freedom and production paradigm), socio-cultural (cultural dynamics, socialization of individuals, There are ethnic and local cultures, consumerism, identity and space-time) and politics (diplomacy dynamics, democracy, citizenship education, expectations revolution, political security and democracy). Variables such as expectations revolution (5.8747), democracy (5.4566), political security (5.2662), redistribution of wealth (4.8838), cultural dynamics (4.6675) indicate high interaction and strong systematic relationship with other variables. So these can be regarded as the most important consequences of global thinking. The paradigm variables of production (0.0695), diplomacy dynamics (0.1861), consumerism (0.0108), time-space (0.0401) are the cause of this system model and factors such as ethnic and local culture, socialization of people, land ownership, economy Collectivity, identity, and land are the main causes of this system's disabled production

کلیدواژه‌ها [English]

 • global thinking
 • cosmopolitan
 • economic factors
 • political factors
 • socio-cultural factors
 1. احمدی، حبیب، دهقانی، رودابه (1394). آراء و اندیشه­های اولریش بک (نظریه­پرداز جامعه مخاطره­آمیز)، فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 10 (2): 126-101.
 2. احمدی نوحدانی، سیروس، زنگنه شهرکی، حسین (1395). تبیین ژئوپلیتیکی ضرورت مدیریت شهر تهران در کلاس جهانی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،31 (4): 111-126.
 3. اخوان زنجانی، داریوش (1381). جهانی شدن و سیاست تاریخی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، جلد اول.
 4. برلین، آیزایا (1393). قدرت اندیشه، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، نشر ماهی.
 5. پیری، داریوش، میرزایی، نوشین (1396). جهانی شدن و تأثیرات سیاسی آن در ایران، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 13 (38): 64-43.
 6. پیشگاهی فرد، زهرا (1380). ابعاد جهانی شدن، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره 57، بهار.
 7. حسین زاده، مصطفی (1389). جهانی شدن وامنیت سیاسی، روزنامه رسالت، شماره 7017.
 8. رشیدی، احمد (1386). بازاندیشی دموکراسی و تحول رابطه جامعه و دولت در عصر جهانی شدن، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 37 (33): 138-113.
 9. رنجبریان، بهرام، قلی زاده، رسول (1388). قوم­گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن­پرستی و گرایشات جهان وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان، نشریه مدیریت بازرگانی، 1 (3): 106-88.
 10. شریعتی، فهیمه، حسینی، سید مرتضی (1392). ذهن و تأثیرات بی واسطة آن از نظر ملاصدرا، دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی، پاییز و زمستان 1392، از صفحة 84-71.
 11. کریمی، سعید، قادری، سامان، بهرام سنگین آبادی (1389). اثر جهانی شدن مالی و تجاری بر اندازه دولت در ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره­های 21و22، صص 164-145.
 12. گل خندان، ابولقاسم (1395)، جهانی شدن و اندازه دولت در ایران: با معرفی شاخص جدید جهانی شدن، مجله اقتصادی، شماره­های 11و12، بهمن و اسفند 1395، صص 38-5.
 13. گیدنز، آنتونی (1384)، چشم اندازهای جهانی، محمدرضا جلایی پور، نهران: طرح نو.
 14. محمدی، فردین (1397). سرمایه فرهنگی و هویت جمعی مطالعه پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان، راهبرد فرهنگ، شماره چهل و چهارم، زمستان 1397.
 15. میرکوشش، امیر هوشنگ (1393). تبیین دیپلماسی عمومی و فرهنگی از منظر سازه انگاری جهان وطنی، فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل، 4 (13): 130-200.
 16. هلد، دیوید (1381). دموکراسی: از دولت شهرها تا یک نظم جهان وطنی، در رابرت گودین و فیلیپ پتیت، فلسفه سیاسی معاصر، ترجمه موسی اکرمی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، صص243-312.
 17. Beck, U. (2002), The cosmopolitan society and its enemies. Theory, Culture & Society, 19, 17–44.
 18. Beck, Ulrich & Grande, Edgar, (2010), “Varieties of Second Modernity: The Cosmopolitan Turn in Social and Political Theory and Research”, The British Journal of Sociology, vol. 61, no 3, pp. 409-443.
 19. Beck, Ulrich (2002), Theory, Culture & Society 2002 (SAGE, London, Thousand Oaks and New Delhi), Vol. 19(1–2): 17–44.
 20. Calhoun, Craig, (2002), Classical Sociological Theory. Edited by Craig Calhoun.Blackwell,  Social Forces, 81 (2): 684–686, https://doi.org/10.1353/sof.2003.0021
 21. Cannon, H. M., Yoon, S. J., McGowan, L., Yaprak, A. (1994), “In search of the Global Consumer. Annual Meeting of the Academy of International Business”, March.
 22. Cicchelli V. (2014), Living in a Global Society, Handling Otherness : Assessing a Cosmopolitan Approach to Socialization, Quaderni di Teoria Sociale, n° spécial ,Sociologia cosmopolita. (Pendenza M. éd.), 14, 215-240.
 23. Cicchelli, Vincenzo & Octobre, Sylvie, (2018), Aesthetico-Cultural Cosmopolitanism and French Youth—The taste of the World, London: Palgrave.
 24. Cicchelli, Vincenzo (2018), Se rattacher au monde – Considérations propédeutiques à l’analyse de l’engagement cosmopolite des jeunes adultes, RJS, 2018, 3 (2) : 76-94.
 25. Cicchelli, Vincenzo, (2016), Pluriel et commun. Sociologie d’un monde cosmopolite, Paris : Presses de Sciences Po.
 26. Cicchelli, Vincenzo, Sylvie Octobre. (2018), Pour une approche cosmopolite de la globalisation . Sociétés Plurielles, Presses de l’INALCO, 2018, Épistémologies du pluriel. ffhal-01692718f
 27. Enactivism, Radical, Extended Functionalism and the Extensive Mind’, Topoi (2015), SpringerLink Online First, DOI: 10.1007/s11245-015-9356-x.
 28. Germann-Molz, Jennie, (2005), “Getting a ‘Flexible Eye’: Round-the-World Travel and Scales of Cosmopolitan Citizenship”, Citizenship Studies. 9 (5): 517–531.
 29. Hannerz, U. (1990), ‘Cosmopolitans and locals in world culture’, Theory, Culture & Society, 7, 237–51.
 30. Kendall, G, Woodward, I., & Skrbis, Z. (2009), The Sociology of cosmopolitanism: Globalization, identity, culture and government, New York: Palgrave Macmillan.
 31. Kwok-Bun, C. (2002), ‘Both sides, now: culture contact, hybridization, and cosmopolitanism’, in S. Vertovec and R. Cohen (eds) Conceiving cosmopolitanism: theory, context, and practice, Oxford: Oxford University Press, 191–208.
 32. Ladegaard, Isak (2018), Hosting the comfortably exotic: Cosmopolitan aspirations in the sharing economy, The Sociological Review Monographs 2018. 66(2) 381–400, DOI: 10.1177/0038026118758538
 33. Osler, A., & Starkey, H. (2018), Extending the theory and practice of education for cosmopolitan citizenship. Educational Review, 70(1), 31–40.DOI:10.1080/00131911.2018.1388616
 34. Osler, A., and H. Starkey. (2003), “Learning for Cosmopolitan Citizenship: Theoretical Debates and Young People’s Experiences.” Educational Review 55 (3): 243–254.
 35. Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006), A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 751–783.
 36. Pieterse, Jan Nederveen, (2009), Globalization and Culture. Global mélange, New York: Rowan & Littlefield Publisher.
 37. Schor, J. B., Fitzmaurice, C., Attwood-Charles, W., Carfagna, L. B., & Poteat, E. D. (2016), Paradoxes of openness and distinction in the sharing economy. Poetics, 54, 66–81.
 38. Skrbis, Z., & Woodward, I. (2007), The ambivalence of ordinary cosmopolitanism: Investigating the limits of cosmopolitan openness. The Sociological Review, 55, 730–747.
 39. Strijbis, O., Teney, C., & Helbling, M. (2019), Why Are Elites More Cosmopolitan than Masses? The Struggle Over Borders, 37–64. DOI:10.1017/9781108652698.002 
 40. Sundararajan, A. (2016), The sharing economy: The end of employment and the rise of crowdbased capitalism. Cambridge, MA: MIT Press.
 41. Sunstein, C. R. (2009), Republic 2.0. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 42. Tarrow, S. (2005) The new transnational activism, Cambridge: Cambridge University Press.
 43. Verboord, M. (2016), Internet usage and cosmopolitanism in Europe: a multilevel analysis. Information, Communication & Society, 20(3), 460–481.DOI:10.1080/1369118x.2016.1187193 
 44. Vertovec, S., & Cohen, R. (Eds.). (2002), Conceiving cosmopolitanism. Oxford: Oxford University Press
 45. Wengronowitz R. (2018), Domesticating the market: Moral exchange and the sharing economy. Socio-Economic Review, mwy003. Retrieved from https://doi.org/10.1093/ser/mwy003
 46. Wheeler, Michael (2017), The Edge of Thought: Extended Cognition and the Border between Mind and World, Minding Borders, Legenda, Oxford.
 47. Weenink, Don, (2008), Cosmopolitanism as a Form of Capital: Parents Preparing Their Children for a Globalizing World, Article in Sociology42(6), December 2008, DOI: 10.1177/0038038508096935
 48. Woodward, Ian, Skrbis, Zlatko & Bean, Clive, (2009), “Attitudes Toward Globalization and Cosmopolitanism: Cultural Diversity, Personal Consumption and the National Economy”, The British Journal of Sociology, 59 (1): 207-226.
 49. Zoonen E. Mihelj, S., van, A., & Vis, F. (2011), Cosmopolitan communication online: YouTube responses to the anti-Islam film Fitna. British Journal of Sociology, 62(4): 613–632.
 50. Zuckerman, E. (2013), Rewire. Digital cosmopolitanism in the age of connection. New York, NY: W. W.Norton.